59-700 Boleslawiec

ul. Jana Pawła II 50 d

Tel: (075) 612 13 01

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło

Statut MPP 1 - część 1

 

 

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR W BOLESŁAWCU

Podstawy prawne:

 

  1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.).
  2. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 Nr 120, poz. 526 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915).
  4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
  5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).
  6. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930).
  7. Akty wykonawcze MEiN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty.
DZIAŁ I
Rozdział 1
 Informacje ogólne o przedszkolu
 
§ 1.1. Miejskie Publiczne Przedszkole  nr 1 w Bolesławcu, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną:
1)        prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2)        przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Dzieci niebędące obywatelami Polski uczestniczą w procesie rekrutacji na zasadach ogólnych, a w trakcie roku szkolnego w miarę posiadania wolnych miejsc są przyjmowane przez dyrektora przedszkola. Dzieci te mają prawo do równego traktowania oraz wszystkich statutowych praw i obowiązków
a)      szczegółowe zasady rekrutacji określa regulamin,
b)      regulamin rekrutacji umieszczony jest na stronie internetowej i BIP przedszkola;
3)        zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4)        realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. Lokalizacja  przedszkola:
1) siedzibą przedszkola jest budynek w Bolesławcu przy ulicy Jana Pawła II 50 D, w którym funkcjonują oddziały przedszkolne, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny.
2) Przedszkole zostało utworzone 01 września 1990 roku.
3. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
5. Przedszkole używa nazwy:
1) pełnej -  Miejskie Publiczne Przedszkole  nr 1 w Bolesławcu
2) skróconej – MPP - 1
6. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 - 6 lat. Dziecko może przebywać w przedszkolu  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym  kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
1)W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 
2) Dzieci w wieku 6 lat objęte  są obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym.
Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do  przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko.
7. Przedszkole jest jednostką budżetową finansów publicznych, której działalność jest finansowana przez:
1)        Gminę Miejską Bolesławiec;
2)        Rodziców, w formie opłat za liczbę godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej  wychowania przedszkolnego.
 8.  Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.
 9.      Obsługa administracyjna, finansowo- księgowa, kadrowa, informatyczna oraz obsługa w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki i wychowania oraz ochrony przeciwpożarowej przedszkola jest wykonywana przez Miejski Zespół Ekonomiczo – Administracyjny  w Bolesławcu.
 10.  Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, pisemnie akceptują Zasady korzystania dziecka z usług Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu na pobyt dziecka w placówce na dany rok szkolny.
 11.  Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji i Nauki.
 12.  Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Bolesławiec.
 
DZIAŁ II
Rozdział 1
 
Cele i zadania przedszkola
 
 § 2. 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, profilaktyczną. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
§ 3. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z tych przepisów.
2. Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje lub wykonujące pracę w przedszkolu, o którym mowa w ust. 3, są obowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych dzieci.
3. Przepisu ust. 3.2 nie stosuje się:
1) w przypadku zagrożenia zdrowia dziecka;
2) jeżeli dziecko, a w przypadku dziecka niepełnoletniego jego rodzic/opiekun prawny, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji;
3) w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne.
§ 4. Zadania przedszkola.
 Do zadań Przedszkola należy:
 1.    Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2.    Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę   i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3.    Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej   i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4.     Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 
 5.    Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,   z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 
 6.    Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7.    Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8.    Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie                    o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9.    Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10.    Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11.    Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12.    Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 
 13.    Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa  w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14.    Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15.    Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16.    Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnej.
 17.    Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 18.    Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, z tym, że nie dotyczy to:
 1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 19.    Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole.
 20.    Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 21.    Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania.
 22.    Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.
 23.    Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 24.    Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji.
§ 5.1. Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
§ 6. 1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno - obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi,
a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
 
Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań przedszkola
 
 § 7. 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
§ 8.1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zwanych dalej wychowawcami grupy.
§ 9.1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
§ 10. 1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć
w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:
1)        realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 30 niniejszego statutu;
2)        opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;
3)         przestrzeganie liczebności grup;
4)        dostosowanie bazy przedszkola gwarantującej bezpieczne warunki pobytu dziecka
5)        szkolenie  wszystkich pracowników przedszkola  w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
§ 11. 1. Przedszkole prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1)      rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów  wychowanków;
2)        realizację określonej tematyki zajęć we współpracy z lekarzami, wolontariuszami  organizacji działających na rzecz dziecka  i  rodziny;
3)      działania opiekuńcze wychowawców grup, w tym rozpoznawanie relacji  między 
         rówieśnikami;
4)      promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
5)      prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;
 § 12. 1. Przedszkole sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną:
1) nad wychowankami rozpoczynającymi pobyt w przedszkolu poprzez:
a)      organizowanie spotkań Dyrekcji przedszkola z nowo przyjętymi wychowankami i ich rodzicami;
b)      rozmowy indywidualne nauczycieli z dziećmi i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych dziecka, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
c)      organizację wycieczek integracyjnych,
d)     współpracę z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
e)      respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
f)       organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
2)nad wychowankami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków   rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
3)   nad wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym szczególnie uzdolnionymi, zgodnie z zasadami określonymi   w   Dziale II  Rozdziale 4 statutu przedszkola.
 
Rozdział 3
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologicznopedagogicznej
 
 § 13.  Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 1.      W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest dzieciom, rodzicom i nauczycielom.
 2.      Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu są bezpłatne, a udział dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
 3.      Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :
1)        rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
2)        rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka;
3)        rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka
w przedszkolu;
4)        stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym;
5)        rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;
6)        wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;
7)        opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla dzieci niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
8)        prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków
i rodziców;
9)        wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
10)    udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizyczny  i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
11)    wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
12)    umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
13)    podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 4.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest wychowankom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:
1)        niepełnosprawności dziecka;
2)        niedostosowania społecznego;
3)        zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4)        z zaburzeń zachowania i emocji;
5)        szczególnych uzdolnień;
6)        specyficznych trudności w uczeniu się;
7)        z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8)        choroby przewlekłej;
9)        sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10)    niepowodzeń edukacyjnych;
11)    zaniedbań środowiskowych;
12)    trudności adaptacyjnych;
 5.    O udzielanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej mogą wnioskować:
1)        rodzice dziecka/prawni opiekunowie;
2)        dyrektor przedszkola;
3)        nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
4)        pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka przedszkolna;
5)        poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
6)        asystent edukacji romskiej;
7)        pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela;
8)        pracownik socjalny;
9)        asystent rodziny;
10)    kurator sądowy;
11)    organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny i  dzieci.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
1)        nauczyciele w bieżącej pracy z dzieckiem;
2)        specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:
a)      pedagog,
b)      psycholog,                                             
c)      logopeda,
d)     terapeuta pedagogiczny;
e)      inni specjaliści wskazani w dokumentacji psychologiczno – pedagogicznej dziecka:
3)        pracownicy przedszkola poprzez zintegrowane oddziaływanie na wychowanka.
§ 14.  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 1.     W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:
1)        zajęć rozwijających uzdolnienia;
2)        zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3)        zajęć specjalistycznych:
a)      korekcyjno-kompensacyjnych,
b)      logopedycznych,
c)      rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne;
4)        zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
5)        porad i konsultacji.
 2.      Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, to:
1)        porady i konsultacje dla rodziców;
2)        porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców – w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli i rodziców  ze specjalistą
§ 15. Organizacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej
  1. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom:
1)    posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla dziecka na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, na zasadach określonych w przedszkola ;
2)        posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
3)        posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego - na podstawie tego orzeczenia;
4)        nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej   w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z dzieckiem;
2. Nauczyciele pracujący z grupą wychowawczą prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych wychowanków z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją
i rozwojem społecznym, analizują wytwory dziecka, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.
 3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno –pedagogiczną odpowiednio wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy  w bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora przedszkola.
 4. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 5. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.
6. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
7.  Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno -pedagogicznej swojemu dziecku.
8. Wychowawcy grupy są koordynatorami wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.
 9. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w przedszkolu ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania dziecka. 
 10. W przypadku, gdy pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, dyrektor, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu.
11. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
12. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
13. O objęciu wychowanka zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor przedszkola. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor przedszkola  na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
14. W przedszkolu zatrudniony może być pedagog, psycholog, logopeda lub  inni specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
15. Porad i warsztatów dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
16. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna  w  Bolesławcu.
§ 16. 1. Zainteresowania dzieci oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  2. Organizowane w przedszkolu konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.
 § 17. Indywidualizacja pracy z dziećmi na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
1)   dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka;
2)   dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,  intelektualnych i fizycznych dziecka;
3)    przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności dziecka;
4)   umożliwianiu dziecku z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;
 
Rozdział 4
Organizacja nauczania, wychowania i opieki wychowankom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
 
§ 18. W przedszkolu wychowanie przedszkolne dzieci niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym.               
§ 19. 1. Przedszkole zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby  i możliwości psychofizyczne wychowanków warunki do zajęć, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.
 2. Przedszkole organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 20. 1.  Wychowankowi z niepełnosprawnością możnaprzedłużyć okres wychowania przedszkolnego do 9  roku życia.
§ 21. 1. Przedszkole zapewnia wychowankom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:
1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2)   odpowiednie warunki do zajęć oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny                                i środki dydaktyczne;
3)   realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;
4)   zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznej i możliwości organizacyjnych przedszkola;
5)   zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;
6)   integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
7)   dla dzieci niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.
§ 22. 1. Dyrektor przedszkola, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem  z nauki języka obcego.
§ 23. 1. Dziecku niepełnosprawnemu przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie    z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.
2. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w arkuszu organizacyjnym.
a) godzina zajęć trwa 45 min.,
b) dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym  niż 45 min., z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.
§ 24. 1. W przedszkolu dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:
1)         zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:
a)  korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna);
b)  korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logorytmiki);
c)  korekcyjno – kompensacyjne;
d)  nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji;
       e)  zajęcia specjalistyczne:, terapia psychologiczna;
f)    inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp.
2)   zajęcia resocjalizacyjne dla dzieci niedostosowanych społecznie;
3)        zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
§ 25. 1.  W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym/ pomoc nauczyciela.
 2.       Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone  
w programie;
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą
z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
  3. Dyrektor przedszkola, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.
§ 26.1. Dziecko niepełnosprawne ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w przedszkolu w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 statutu przedszkola.
 § 27. 1. W przedszkolu powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie  o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego.
  2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w przedszkolu.
  3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
  4.  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
1)   na wniosek dyrektora przedszkola – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2)   na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;
3)   pomoc nauczyciela.
5.     Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w przedszkolu są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie  o obowiązku ochrony danych osobowych dziecka, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.
 6.   Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 7.   Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia   o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.
 8.   Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa:
1)    zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka wraz z określeniem   metod i formy pracy
z dzieckiem;
2)    rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia  z dzieckiem, z tym, że  w przypadku:
a)    dziecka niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
b)    dziecka niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
c)     dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o charakterze socjoterapeutycznym,
3)      formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami;
4)     działania wspierające rodziców dziecka oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
5)     zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
6)    zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami w realizacji zadań;
7)    wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 dzieci, jeżeli występuje taka potrzeba.
 9.   Rodzice dziecka/prawni opiekunowie mają prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka. Dyrektor przedszkola zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu pisemnie.
 10.   Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.
 11.   W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
  12.    Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
13.   Nauczyciele pracujący z dzieckiem dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju dziecka, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

 

Rozdział 5

Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 28.  Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy
1)   prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu rozpoznanie u dzieci trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
2)   określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
3)   rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
4)   świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem;
5)   udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w przedszkolu;
6)   udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;
7)   dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wychowanka opracowuje się nastąpić na podstawie tego orzeczenia;
8)   indywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
9)        prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z dzieckiem zdolnym i innych specjalistycznych);
10)    współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w grupie w celu zintegrowania  i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
11)    prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi wychowanka w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
12)    udzielanie doraźnej pomocy dzieciom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów dziecka, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
13)    komunikowanie rodzicom postępów oraz efektywności świadczonej pomocy;
 2.      Zadania i obowiązki logopedy
Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1)   diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
2)   prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców  i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń;
3)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
4)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a)    rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, ,
b)    udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5)    prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.      Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego.
Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1)   prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2)   rozpoznawanie przyczyn utrudniających dziecku aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;
3)   prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
 4)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieciom, we współpracy z rodzicami uczniów;
 5)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a)    rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu dziecka w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 
 b)     udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.;

 2)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

3)   prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.