59-700 Boleslawiec

ul. Jana Pawła II 50 d

Tel: (075) 612 13 01

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło

Statut MPP 1 - część 2

Rozdział 6
Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
 § 29.1. Dzieciom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole  obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
 2.   Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor przedszkola. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania    w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
 3.   Dyrektor przedszkola po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.
 4.  Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
 5.   Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone  w indywidualnym   i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
 6.   Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
 7.   W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 8.   Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
 9.   Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz  z uzasadnieniem/ Wniosek, o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.
 10.    Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego dziecka.
 11.    Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin realizowanych w ciągu co najmniej 2 dni.
 12.    Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:
1)        dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka;
2)        udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego opracowującego IPET;
3)        prowadzenie obserwacji funkcjonowania dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu przedszkola;
4)        podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;
5)        systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych.
 13.    Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia dziecka oraz wniosków                  z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami, dyrektor przedszkola organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu przedszkola, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych/szkolnych.  Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.
 14.    Dyrektor przedszkola ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego  w przypadku, gdy rodzice/ prawni opiekunowie  złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia dziecka umożliwiającą uczęszczanie ucznia do przedszkola.
 15.     Dyrektor przedszkola zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola. Dyrektor przedszkola w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię psychologiczno - pedagogiczną, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący przedszkole.
 
Rozdział 7
Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza nim.
 
§ 30. 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu  w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z zatwierdzonym programem wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć.
 4. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jemu dzieci. Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 5. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia.
 6. Nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela. Nauczyciel przekazuje zmieniającemu nauczycielowi wszelkie uwagi  dotyczące wychowanków.
 7. Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby do sprawowania nadzoru.
 8. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 9.Wycieczki i spacery poza teren przedszkola odbywają się z udziałem wymaganej liczby opiekunów.
 10. Wycieczki całodzienne dzieci poza teren przedszkola odbywają się za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów. Jeżeli wycieczka stanowi formę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie wymaga się zgody rodzica/pranego opiekuna.
 11. Na każde 10 dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. W przypadku korzystania ze środków transportu miejskiego na każde 7 dzieci przypada jeden opiekun. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę w szczególnych przypadkach na łączenie funkcji kierownika z funkcją opiekuna.
 12. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.
 13. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, nawet na prośbę rodzica/prawnego opiekuna.
 14. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki pogotowia ratunkowego w uzasadnionych przypadkach.
 15. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia dziecka od kosztów         leczenia następstw od nieszczęśliwych wypadków podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 
DZIAŁ III
Rozdział 1
Organy przedszkola i ich kompetencje
 
§ 31. 1. Organami przedszkola  są:
1)   Dyrektor Przedszkola;
2)   Rada Pedagogiczna;
3)   Rada Rodziców.
 § 32.1. Każdy z wymienionych organów w § 31 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o Prawie oświatowym. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola
 § 33.1. Dyrektor przedszkola:
1) kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
2) sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną  i rodziców  radę ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkoli.
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka
11) Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji na podstawie uchwały rady pedagogicznej,  skreślić wychowanka  z listy.
12) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu  nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami.
Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Przedszkola w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
13) Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z rada pedagogiczną, radą rodziców, rodzicami, związkami zawodowymi w zakresie ich uprawnień.
 § 34. 1. Dyrektor prowadzi zajęcia wychowawczo- dydaktyczne w wymiarze ustalonym w Arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
2. Osoba, której powierzono funkcję kierowniczą nie będąca nauczycielem nie prowadzi zajęć wychowawczo-dydaktycznych. W przypadku powołania na dyrektora osoby niebędącej nauczycielem nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w placówce.
§ 35.1. W przedszkolu może być  utworzone stanowisko wicedyrektora.
Do zakresu zadań wicedyrektora  należy:
1)      Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich dyrektorowi;
2)      Prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo;
3)      Pomoc dyrektorowi w opracowaniu projektu planu pracy na każdy rok szkolny;
4)      Bezpośredni nadzór pedagogiczny nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom;
5)      Opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli;
6)      Opracowywanie planu imprez przedszkolnych;
7)      Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień statutu przedszkola;
8)      Kontrolowanie pracy pracowników administracji i obsługi;
9)      Zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności: kontrola
i akceptacja dokumentów finansowo-księgowych;
10)  Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami;
11)  Wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.
 § 36. Rada Pedagogiczna
1.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1  w Bolesławcu.
 3.     Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.
 4.    Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.
 5.    W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora przedszkola.
 6.    Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1)        uchwala regulamin swojej działalności;
2)        podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy wychowanków przedszkola;
3)        zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
4)        podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców
5)        ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
6)        uchwala wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
7)        ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ nadzorujący w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 7.      Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1)        opiniuje organizacje pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;
2)        opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
3)        opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)        opiniuje projekt finansowy przedszkola;
8. Rada Pedagogiczna ponadto:
1)        przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;
2)        może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
3)        opiniuje prace dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy na wniosek organu prowadzącego lub organu nadzorującego.
4)        uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
5)        ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami
do organu prowadzącego;
6)        uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
7)        ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców o zmianę nazwy przedszkola
i nadanie imienia przedszkolu;
8)        wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
9)        wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
10)    zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli;
 9.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
 10.  Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 11.  Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej i elektronicznej. Księgę protokołów przechowuje się w archiwum przedszkola, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną.
 13. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:
1)        określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;
2)        stwierdzenie prawomocności obrad;
3)        odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
4)        listę obecności nauczycieli;
5)        uchwalony porządek obrad;
6)        przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;
7)        przebieg głosowania i jej wyniki;
8)        podpis przewodniczącego i protokolanta.
 14.     Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej.
 15.     Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.
 16.     Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie przedszkola na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.
 17.     Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.
18.     Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 § 37. Rada Rodziców.
 1.    Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.
 2.    W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału przedszkolnego.
 3.    Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.
 4.    Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji przedszkola.
 5.    Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
1)        pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola;
2)        gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
3)        zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, wśród nich:
a)    znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkola i w grupie uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
b)   znajomość statutu przedszkola, uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
c)    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola,
d)   określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
 6.   Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkola oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
 7.   Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1)        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
2)        opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola
 8.   Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania przedszkolem których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.
  9. Rada Rodziców może:
1)        wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
2)        występować do dyrektora przedszkola, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkolnych;
3)        delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
4)        delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
10. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora przedszkola.
 11.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1)        wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2)        szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;
3)        zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
 12. Tryb wyboru członków rady:
1)        wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
2)        wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:
a)      wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,
b)      w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun wychowanka,
c)      do Rady Rodziców wybiera po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
d)     komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,
e)      wychowawca grupy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,
f)       karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca grupy,
g)      niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,
h)      członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów,
i)        organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor przedszkola
j)        skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.
13.W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
§ 38. Zasady współpracy organów przedszkola
 1.     Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 2.    Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.
 3.    Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4.    Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 5.    Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 6.    Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
7.    Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
8.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola.
 9.    Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 42 niniejszego statutu.
§ 39. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.
 1.   W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
1)        prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;
2)        przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3)        dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4)        o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

Rozdział 2
                                                                                      Organizacja wychowania i opieki w przedszkolu                                                                                                   
 
§ 40.1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
§ 41.1. Przedszkole jest 6- oddziałowe.
§ 42.1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne: od 6.00 do 16.00.
§ 43.1. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00 - 13.00.
§ 44.1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.
§ 45.1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
§ 46.1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.
§ 47.1. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.00.
§ 48. 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora.
§ 49.1. Godzina zajęć dydaktycznych  w przedszkolu trwa:
1.  dzieci młodsze – 2 x 15 minut dzienne
2 . dzieci starsze – 2 x 30 minut dziennie
 § 50. 1. Przedszkole, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) organizuje naukę religii  dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.
 2.      W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) złożyli pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie międzyoddziałowej.
 3.      Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych.
 § 51. Grupy międzyoddziałowe.
 1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
 2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.00 – 7.00 i 15.00 – 16.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczyciele otwierający przedszkole przyjmują dzieci od godziny 6.00 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczyciele zamykający przedszkole przyjmują dzieci grup od godziny 15.00 do momentu zamknięcia przedszkola.
2.1.Placówkę otwierają i zamykają po dwie nauczycielki. Związane jest to z zachowaniem  bezpieczeństwa dotyczącym dzieci jak i nauczycieli przedszkola.
3. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.
4. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.
5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek      
§ 52.1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
§ 53.1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.  Ze względu na prawidłową organizację pracy przedszkola nauczyciel może zostać przesunięty do pracy w innej grupie.  Decyzję ostateczną w zakresie organizacji pracy przedszkola oraz grup przedszkolnych w roku szkolnym podejmuje dyrektor.
§ 54. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu nadzoru pedagogicznego i opinii zakładowych związków zawodowych.
2. Dyrektor przedszkola opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 10 kwietnia każdego roku szkolnego.
3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
1)        liczbę oddziałów przedszkolnych;
2)        liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3)        tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej;
4)        czas pracy poszczególnych oddziałów;
5)        liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska;
6)        liczbę pracowników administracji i obsługi,
7)        ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola dyrektor,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
§ 55. 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciele opracowują plan dnia w danej grupie uwzględniając możliwości fizyczne, wiek dzieci i ich potrzeby.
§ 56.1. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.
RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU
600 - 800            Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.; rozwijające percepcj wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Zabawa ruchowa. 
800 - 815           Przygotowanie do śniadania
815 - 845           I Śniadanie
845  - 900            Czynności higieniczne po śniadaniu, przygotowanie do zajęć
900 – 1015         Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą i indywidualne. Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali.
1015-1030          Przygotowanie do śniadania
1030-1100          II Śniadanie
1100-1230          Leżakowanie
1230-1300         Przygotowanie do obiadu
1300-1330         Obiad
1330-1600            Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowanie do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
  Rozchodzenie się dzieci do domu.
1600                       Zamknięcie przedszkola
RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU
600 - 800            Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.; rozwijające percepcj wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Zabawa ruchowa. 
800 - 815            Przygotowanie do śniadania
815 - 845           I Śniadanie
845  - 900            Czynności higieniczne po śniadaniu, przygotowanie do zajęć
900-1045           Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą i indywidualne. Spacery, zabawy dowolne na  świeżym powietrzu (np.; w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.
1045-1100          Przygotowanie do śniadania
1100-1130          II Śniadanie
1130-1245          Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno -pedagogicznej
1245-1300         Przygotowanie do obiadu
1300-1330         Obiad
1330-1600         Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Rozchodzenie się dzieci do domu.
1600                       Zamknięcie przedszkola
§ 57. Dokumentacja pedagogiczna.
1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą dzienniki zajęć grupowych
w przedszkolu, w którym dokumentują przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym oraz czas pobytu dziecka w przedszkolu w każdym dniu. Dzienniki prowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Pedagodzy specjalni i specjaliści prowadzą dzienniki zajęć pracy indywidualnej  i zespołowej z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzą dzienniki oddzielnie dla każdego wychowanka objętego tą formą edukacji.
Rozdział 3
Odpłatność za przedszkole
§ 58. Odpłatność za przedszkole.
1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne i organizowane za zgodą organu prowadzącego.
2.  Opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł.  W godzinach poza realizacją podstawy programowej przedszkole organizuje:
1)        gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój dziecka;
2)        gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3)        zajęcia muzyczne lub plastyczne, oraz teatralne rozwijające uzdolnienia dziecka;
4)        gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka;
5)        zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;
6)        opiekę nad dzieckiem w czasie zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłku.
 3.    Ewidencję liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych dodatkowych godzin opieki prowadzą nauczyciele na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnym.
 4.    Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Miejską Bolesławiec  oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 5.    Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz świadczenia udzielane w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący przedszkole w formie uchwały.
 6.    Dzienna opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni nieobecności. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.
 7.        Rodzice dzieci 6 – letnich realizujących w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego wnoszą tylko opłaty za wyżywienie  w zależności od pobytu dziecka.
 8.        Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do 15 –   tego każdego miesiąca na konto placówki.
 9.        W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola, przedszkole nalicza ustawowe odsetki.
 10.    W przypadku powstania zaległości w opłatach, przekraczających jeden miesiąc, wszczyna się postępowanie administracyjne.
 11.    W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać, po złożeniu wniosku lub  przekazać na cele przedszkola.
 12.    Pracownik przedszkola ma prawo korzystać z posiłków przedszkola. Koszt posiłku ustanawia osoba obsługująca blok żywieniowy w przedszkolu.

 

DZIAŁ IV
Rozdział I
Organizacja przedszkola

 

§ 59. 1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
 1)   6 sal do zajęć dla poszczególnych grup;
2)   wydawalnię posiłków i zmywalnię,
3)   szatnię dla dzieci;
4)   pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;
5)   pokój zajęć logopedycznych;
6)   plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.
 § 60. 1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
 § 61. 1. W przedszkolu powołuję się nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący, który zastępuje dyrektora w  przypadku jego nieobecności.
 2.  Do zakresu zadań nauczyciela zastępującego dyrektora  należy:
1)  kierowanie procesem dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczym przedszkola i podejmowanie decyzji zapewniających prawidłowy przebieg tego procesu, zgodnie z programem pracy i organizacją przedszkola;
2)  zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przedszkola i pracowników;
3)  wykonywanie bieżących zadań związanych z zarządzaniem placówką, w tym  reprezentowanie placówki, podpisywanie sprawozdań finansowych i listy płac, nadzór  i   kontrola pracy pracowników przedszkola;
4)  nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem mienia placówki i podejmowanie decyzji w celu ochrony mienia.
§ 62.1. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.