Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 361634
  • Do końca roku: 24 dni
  • Do wakacji: 198 dni

Dyrektor Przedszkola

Dyrektor

Miejskiego Przedszkola Publicznego nr1 w Bolesławcu

 

Lucyna Kopeć

ul. Jana Pawła II 50d

59-700 Bolesławiec

tel. (075) 612 13 01

 

e-mail: mpp1.boleslawiec@op.pl

 

 

Dyrektor Przedszkola  w szczególności :

1)    kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,

2)    sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)    sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki wszechstronnego ich rozwoju,                               

4)    jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i innych pracowników:

*      zatrudnia i zwalnia  nauczycieli i innych pracowników,

*      przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,

*      występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola,

*      powierza stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze i odwołuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

5)    kieruje działalnością Przedszkola i realizuje zatwierdzony plan pracy ,

6)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola ich prawidłowym wykorzystaniem, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola,

7)    wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczególnych,

8)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

9)    dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy w przypadku określonym w § 27 niniejszego Statutu. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,

10) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

11)  wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa.

O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

12)  udziela w ciągu 14 dni odpowiedzi na wniosek organu gminy w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

13)  może w terminie 7 dni od otrzymania doraźnych zleceń, uwag i wniosków zgłosić do kuratora Oświaty zastrzeżenia ich dotyczące,

14)  w razie odrzucenia zastrzeżeń powiadamia kuratora Oświaty w terminie 30 dni o realizacji uwag

i zaleceń,

15)  przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola,

16)  dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,

17)  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców oraz zabezpiecza ustawowe uprawnienia Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców realizujących swoje zadania na podstawie regulaminów swojej działalności zgodnie z ustawą i Statutem i innymi przepisami prawnymi,

18) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem Konwencji Praw Dziecka.