Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 361625
  • Do końca roku: 24 dni
  • Do wakacji: 198 dni

Reg.Rady Ped.-MPP nr1

REGULAMIN

RADY  PEDAGOGICZNEJ

Miejskiego Przedszkola

Publicznego nr1

Regulamin Rady Pedagogicznej opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r.

o systemie oświaty,  jako  integralną część Statutu Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 1

w Bolesławcu.

§ 1

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola realizującym zadania wynikające

ze statutu oraz innych regulaminów wewnątrzprzedszkolnych.

§ 2

W skład Rady wchodzą: dyrektor jako Przewodniczący, nauczyciele pełno zatrudnieni

i niepełnozatrudnieni.

§ 3

W zebraniach Rady lub określonych punktach tych zebrań mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

§ 4

Do podstawowych zadań Rady należy:

1)     planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

2)     okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki, oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola,

3)     organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa  pedagogicznego,

4)     współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci.

§ 5

Rada na zebraniu zatwierdza:

1)     roczny plan pracy Przedszkola, po zaopiniowaniu przez Radę Przedszkola,

2)     podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, programów  autorskich, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Przedszkola,

3)     ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola,

4)     podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy wychowanków.

§ 6

Rada opiniuje:

1)       organizację pracy Przedszkola, w tym przydział godzin i grup,

2)       projekt planu finansowego Przedszkola,

3)       wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)       propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, i zajęć

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych.

§ 7

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Przedszkola albo jego zmiany i przedstawia

do uchwalenia Radzie Przedszkola.

§ 8

Rada Pedagogiczna może wystąpić o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przyprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 9

Rada może zgłosić, spośród swoich członków pełnozatrudnionych, kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych.

§ 10

Przewodniczący Rady jest zobowiązany do:

1)       prowadzenia i przygotowywania zebrania Rady,

2)       zawiadomienia wszystkich członków Rady o terminie i porządku zebrania,

3)       realizacji uchwał Rady ,

4)       wstrzymania wykonania uchwały niezgodnej z przepisami prawa  (tok postępowania art.41  ustawy o systemie oświaty),

5)       tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady

w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego Przedszkola,

6)       oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzenia go do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych ,

7)       dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,

8)       zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu

i form i ich realizacji,

9)       przedstawienia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informowania o działalności Przedszkola,

§ 11

Członek Rady jest zobowiązany do:

1)       współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady,

2)       przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

3)       czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady,

4)       realizacji uchwał Rady, także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

5)       składania przed Radą sprawozdań z wykonywania przydzielonych zadań,

6)       przestrzegania tajemnicy obrad Rady.

§ 12

Organizacja pracy Rady:

1)       Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z terminarzem i rocznym planem pracy przedszkola,

2)       Rada obraduje na zebraniach plenarnych, nadzwyczajnych,

3)       na swoich plenarnych i nadzwyczajnych zebraniach Rada - w formie uchwał zatwierdza, opiniuje

i wnioskuje w oprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą

i organizacyjną Przedszkola,

4)       zebrania Rady organizuje się poza godzinami pracy placówki.

§ 13

1.       Zebrania Rady mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór  pedagogiczny, z inicjatywy Przewodniczącego, organu prowadzącego Przedszkole albo co    najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

2.       O zebraniu plenarnym Rady dyrektor powiadamia członków przynajmniej 3 dni przed jej terminem.

3.       Zebrania poświęcone ważnym sprawom bieżącym określone mianem nadzwyczajnych można zwołać nawet w dniu zawiadomienia członków.

4.       Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,

w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.

§ 14

Zasady i tryb podejmowania uchwał:

1)       uchwały Rady Pedagogicznej są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej połowy jej członków,

2)       uchwały podejmowane są w sposób jawny, a głosy przelicza protokolant,

3) uchwałę wotum nieufności podejmuje się przy obecności wszystkich członków Rady w tajnym głosowaniu.                                    

§ 15

Nieobecność na posiedzeniu Rady:

1)       członkowie Rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu Rady Przewodniczącemu

2)       nieusprawiedliwioną nieobecność członka Rady na jej zebraniu traktuje się jako nieobecność

w pracy z wszystkimi jej konsekwencjami.

§ 16

Dokumentacja pracy Rady:

1)       z zebrania rady sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się

go do   księgi protokołów Rady,

2)       protokół zebrania rady wraz z listą obecności jej członków prowadzoną w osobowym zeszycie podpisuje Przewodniczący obrad i protokolant,

3)       członkowie Rady oraz goście zabierający głos na zebraniu Rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek w formie aneksu Przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje

o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu,

4)       protokół jest przyjmowany przez członków rady na następnym zebraniu. Fakt zatwierdzenia protokołu odnotowany jest podpisami członków Rady pod protokołem,

5)       posiedzenie rady rozpoczyna się przedstawieniem sprawozdania z realizacji wniosków

z poprzedniej Rady,

6)       podstawowym dokumentem działalności Rady są Książki protokołów. Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora zaopatruje się klauzulą: „Księga zawiera ...... stron i obejmuje okres pracy pedagogicznej od dnia ..... do dnia ....."

7)       wgląd do niej mają członkowie Rady, goście biorący udział w zebraniu Rady ( ale tylko w protokół tego posiedzenia ) oraz osoby sprawujące nadzór pedagogiczny,

8)       protokolanta powołuje Przewodniczący z pośród członków Rady na okres 2 lat.

§ 17

1.       Zmiany i uzupełnienia w regulaminie Rady Pedagogicznej muszą być wprowadzone na   wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej 3 członków Rady.

2.       Zmiany w regulaminie wprowadza się drogą uchwały Rady.