Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 361705
  • Do końca roku: 24 dni
  • Do wakacji: 198 dni

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1

w Bolesławcu opracowano na podstawie  art.53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004r., nr 256, poz.2572 z późn. zm.), Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.,

Nr 97, poz. 674 ze zm.) i Statutu Przedszkola

I  Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.      W Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 w Bolesławcu działa reprezentacja rodziców pod nazwą Rada Rodziców.

2.      Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

§ 2

1.      Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.

2.      Kadencja Rady trwa  1 rok.

3.      Ustępująca Rada działa do chwili wyboru nowej Rady.

4.      W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

5.      Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

 

II  Prawa i obowiązki Rady

§ 3

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrz przedszkolną powołaną do:

1.      Reprezentowania ogółu rodziców wobec dyrektora placówki i Rady Pedagogicznej.

2.      Stymulowania i organizowania form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Przedszkola bieżących i perspektywicznych.

3.      Delegowania przedstawicieli rodziców do pracy w Komisji Konkursowej w celu wyboru dyrektora.

4.      Wnioskowania o ocenę pracy nauczyciela.

5.      Przedstawienia opinii i o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.

6.      Gromadzenia funduszy dla wspierania działalności Przedszkola, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.

7.      Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)     uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

-          programu wychowawczego i profilaktycznego przedszkola,

b)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania oraz projektu planu finansowego,

c)      występowania do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego

i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

5.Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

III  Wybory do Rady

§ 4

1.      Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

2.      Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.

3.      Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

4.      Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5

Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

§ 6

 

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

 

 

 

§ 7

1.      Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców przedszkola.

2.      Przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców wybiera ogół rodziców danego oddziału w głosowaniu tajnym  spośród  wybranych członków rady oddziałowej.

 

§ 8

1.        Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.

2.        Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

IV  Władze Rady i tryb pracy

§ 9

1.   Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybiera w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz Komisję Rewizyjną.

2.   W skład Prezydium wchodzą:

Przewodniczący i jego zastępca, Sekretarz i Skarbnik.

§ 10

1.      Przewodniczący Rady:

-           kieruje całokształtem prac Rady,

-           zwołuje zebrania Rady,

-           ustala porządek zebrania Rady,

-           przewodniczy zebraniom Rady,

-           zatwierdza wydatki z funduszu Rady,

-           zatwierdza podjęte uchwały przez Radę,

-           reprezentuje Radę na zewnątrz, utrzymuje kontakty z innymi organami przedszkola oraz informuje członków Rady o ich przebiegu.

2.      Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności, a także koordynuje współpracą członków Rady.

3.      Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady:

-           prowadzi księgę protokołów zebrań Rady,

-           załatwia  sprawy administracyjne związane z działalnością Rady.

4.      Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę

-           prowadzi dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu Rady w Księdze finansowej,

-           składa sprawozdania okresowe ze stanu funduszu i wydatków Rady /2razy w roku/.

§ 11

1.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego i dwóch członków.

-           kontroluje wykorzystanie środków finansowych, sprawdza wykonanie planu finansowego, prowadzenie rachunkowości, zgodności obrotów i sald na rachunku bankowym Rady Rodziców z dokumentami oraz celowość i prawidłowość wydatków.

-           przedkłada raz  w roku okresowe sprawozdanie ze stanu i wykonania budżetu Rady.

V  Posiedzenia Rady

§ 12

1.      Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku.

2.      Posiedzenie Rady może być również zwołane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

3.      W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

4.      Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest na nich co najmniej połowa członków Rady.

5.

§ 13

1.      Posiedzenia Rady są protokołowane.

VI  Podejmowanie uchwał

§ 14

 

1.      Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2.      W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 15

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

VII  Fundusze Rady

§ 16

1.   Rada Rodziców gromadzi fundusze z :

- dobrowolnych składek rodziców,

- imprez organizowanych przez Radę,

- wpłat i darowizn osób fizycznych, osób prawnych, organizacji, instytucji.

2.   Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców.

3.   Funduszami Rady dysponuje Prezydium na podstawie zatwierdzonego preliminarza budżetowego na dany rok szkolny.

4.   Wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

- Dyrektor

- Rada Pedagogiczna

5.   Fundusze Rady gromadzone są na Rachunku   założonym przez Skarbnika lub Przewodniczącego. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wpłaty lub wypłaty środków finansowych z rachunku.

6.   Wpłaty rodziców lub darczyńców potwierdzone są dowodem wpłaty „Kasa Przyjmie" (dowód zawiera datę, nr kolejny, pieczątkę Rady Rodziców i podpis skarbnika).

7.   Skarbnik prowadzi i odpowiada za właściwe prowadzenie Księgi Finansowej Rady Rodziców, ze szczegółowym uwzględnieniem dochodów i wydatków.

§ 17

Na żądanie dyrektora Przedszkola, Komisja Rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności Rady Rodziców.

§ 18

O wynikach przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna każdorazowo na piśmie Radę Rodziców i dyrektora Przedszkola .

VIII  Postanowienia końcowe

§ 19

Członkowie Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 20

 

Jako organizacja wewnątrz przedszkolna Rada Rodziców prowadzi swoją działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem Przedszkola i obowiązującymi przepisami oświatowymi i uchwałami Rady Pedagogicznej.

§ 21

 

Sprawy sporne miedzy Radą Rodziców a organami przedszkola rozstrzyga się zgodnie

z § 18 Statutu

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.