59-700 Boleslawiec

Tel: (075) 612 13 01

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Jesteś tutaj: Start / O nas / Statut

Statut

1.Statut Miejskiego Przedszkola Publicznego nr1 opracowano w oparciu o:

a)        ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz.542), zwanej dalej „ustawą”,

  a1)   ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych

          innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz.458),               

b)       ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2007 Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,Nr 102, poz.689),

c)        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 lutego 2007r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr35, poz. 222),

d)       rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 7, poz.17),

e)        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. Nr 23  poz. 225  z późn. zm.),

f)        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. Nr 135 poz. 1516 ),

g)       rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009r. o niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 139 poz. 1130),

h)       ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591

z późn. zm.),

i)         ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych

(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1241, Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz.1706),

j)      rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 , poz.1222 ),

k)       Uchwały Nr XXV/214/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 sierpnia 2008r.  zmienionej Uchwałą Nr XXVI/224/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie opłat za świadczenia miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu,

l)         Statutu Miasta Bolesławiec – Uchwała Nr II/24/2002 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 11grudnia  2002r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec  (zmiany : Uchwała Nr VIII/87/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r. , Uchwała nr XVI/167/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 stycznia 2004r.),

m)     Zarządzenia Nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 04 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec,

n)       Konwencji o Prawach Dziecka  (Dz. U.  Nr 120 poz. 526 z późn. zm),

 • o)       rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek(Dz. U. Nr 131, poz.1458),

r)        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

s)       Uchwały Nr XXXI/272/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Bolesławcu,

t)        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr83, poz.693),

u)       rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 139, poz.1130),

v)       uchwały Nr XLIX/410/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2010 r.w sprawie likwidacji zakładów budżetowych –miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu w celu przekształcenia ich

w jednostki budżetowe,

w)     rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników  (Dz. U. z 2012 r., poz. 752)

x)       rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 30  kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

y)       Ustawy z dnia 06.12.1013 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz .U.z 2014 r.poz . 7) Ustawa Rekrutacyjna z 18 stycznia 2014 r.

z)       niniejszego Statutu.

3. Sprawy nie określone Statutem regulują obowiązujące przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział   I

 

Postanowienia ogólne.

 

 • § 1

 

 1. Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1 z siedzibą w Bolesławcu, przy  ul. Jana Pawła II nr 50 d zwane dalej  „Przedszkolem”, jest  jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej w Bolesławcu i zakładem pracy

w ro­zumieniu Kodeksu pracy.

 1. Przedszkole zostało utworzone 1 września 1990 r.
 2. Przedszkole nosi nazwę – Miejskie Przedszkole Publiczne nr1 w Bolesławcu.

a)    ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu.

b)       przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców może być  nadane imię osoby ( osób ), instytucji lub organizacji przez organ prowadzący.

 1. Terenem działania Przedszkola jest miasto Bolesławiec.
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miejska Bolesławiec, która zapewnia podstawowe warunki lokalowe i materialne do prowadzenia działalności statutowej Przedszkola:

a) pomieszczenia przedszkolne powinny posiadać zgodnie z obowiązującymi normami właściwe          

                oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową;

        b)  meble i inny sprzęt przedszkolny winien być dostosowany do wymogów określonych

w stosownych przepisach. Pomieszczenia przedszkolne i urządzenia sanitarne powinny być      utrzymane w stałej czystości.

 1. Ze świadczeń Przedszkola mogą korzystać mieszkańcy Gminy Miejskiej  Bolesławiec.
 2. Osoby nie będące obywatelami polskimi zwane cudzoziemcami są przyjmowane do przedszkoli

na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich.

                                                                        

 • § 2

 

 1. Dyrektora Przedszkola powołuje i odwołuje Prezydent Miasta na podstawie wniosku komisji konkursowej powołanej przez Radę Miejską, na okres 5 lat szkolnych , jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi  umotywowanych zastrzeżeń w terminie 14 dni do przedstawionego kandydata na stanowisko  dyrektora.
 2. Po upływie okresu i spełnieniu warunku określonego w ust. 2 organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Rady   Pedagogicznej, może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejne 5 lat  szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy  niż jeden rok szkolny.   
 • § 3

 

Nadzór pedagogiczny  nad placówką sprawuje Kurator Oświaty oraz Dyrektor Przedszkola.

 • § 4

 

 1. Opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze świadczone przez przedszkole ponad podstawę programową  ustala organ prowadzący, uwzględniając prawo dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Świadczenia Przedszkola wykraczające ponad podstawę programową realizowane są w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie tj. w wymiarze 4 godzin i obejmują świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem a w szczególności:

a) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania;

b) zajęcia rozwijające muzycznie, plastycznie i teatralne uzdolnienia dzieci;

c) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci;

d) zabawy o różnorodnej tematyce wspomagającej rozwój emocjonalny i społeczny dzieci;

e) działania opiekuńcze dostosowane do wieku dzieci;

f) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci (terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, logopedia i inne);

zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową;

g) przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych uroczystościach.

 1. Dyrektor Przedszkola powierza prowadzenie zajęć dodatkowych nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie.
 3. Opłaty za posiłki, o których mowa w ust.3 ustala Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.
 4. Pracownicy Przedszkola mogą korzystać z posiłków przygotowywanych dla dzieci za odpłatnością określoną zgodnie z ust. 4 pod warunkiem, że spożywają je w miejscu pracy.
 5. Zasady odpłatności za usługi, o których mowa w ust.1 i 3 określa umowa zawarta pomiędzy Przedszkolem i rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 6. Dyrektor Przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem pracownikom Przedszkola

i rodzicom.

 

 

Rozdział  II

 

Cele i zadania przedszkola

 

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

 • § 5

 

Celem wychowania przedszkolnego jest:

a)        wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b)        budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym,

co jest dobre, a co złe;

c)         kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie

w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

d)        rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach

z dziećmi i dorosłymi;

e)        stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

f)          troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

g)        budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

h)        wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

i)          kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej

i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

j)          zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

1. Cele wychowania przedszkolnego, Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a)        kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

b)        kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

c)         wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

d)        wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

e)        wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

f)          wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

g)        wychowanie przez sztukę;

h)        wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

i)          pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

j)          wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

k)         wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

l)          kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

m)       wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 • § 6

 

 Do zadań Przedszkola  należy:

 

 1. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;
 2. Kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny

i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej

i wyznaniowej;

 1. Realizacja programów nauczania , które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także  wykorzystywanie wyników obserwacji  w procesie uczenia i nauczania;
 3. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. Dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania  do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;
 5. Wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;
 6. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 7. Wspomaganie wychowawczej roli rodziców oraz zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki

i pomocy materialnej dzieciom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

 1. Umożliwianie wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

i religijnej;

 1. Rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie

ich zainteresowań i uzdolnień; 

 1. Upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 2. Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć ponad 5-godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 3. Rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 4. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;
 5. Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 6. Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 7. Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego , zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
 8. Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

 

 • § 7

 

 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego

dla poszczególnych grup.

 1. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola i stanowią one zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązujący w realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 2. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla wychowanków.
 3. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych

oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków, wynikających z :

a)        wybitnych uzdolnień;

b)        niepełnosprawności;

c)        niedostosowania społecznego;

d)        zagrożenia niedostosowaniem społecznym

e)        specyficznych trudności w uczeniu się ;

f)          zaburzeń komunikacji językowej;

g)        choroby przewlekłej;

h)        sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i)          zaniedbań środowiskowych;

j)          trudności adaptacyjnych;

k)        niepowodzeń edukacyjnych.

 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest wychowankom z inicjatywy:

a)       ucznia,

b)       rodziców ucznia,

c)       dyrektora przedszkola,

d)       nauczyciela  wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,

e)       poradni,

f)         pomocy nauczyciela,

g)       pracownika socjalnego,

h)       asystenta rodziny,

i)         kuratora sądowego.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy

z dzieckiem oraz w formie:

a)        zajęć rozwijających uzdolnienia;

b)        zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

c)        porad i konsultacji.

 1. Dla dzieci objętych odpowiednimi formami pomocy psychologiczno- pedagogicznej i posiadającymi opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego  i prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Po ukończeniu przez dziecko wychowania przedszkolnego, oryginał Karty otrzymują rodzice.    
 3. Przedszkole współpracuje w miarę możliwości z odpowiednimi jednostkami w zakresie opieki lekarskiej

i higienicznej – w uzgodnieniu z rodzicami.

 1. Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom oraz ich rodzicom. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej może udzielać Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w rejonie, na zasadach określonych pomiędzy stronami.   
 2. Przedszkole współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, udzielającym pomocy materialnej dzieciom, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych  potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna.
 3. Dla dzieci objętych odpowiednimi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej i posiadającymi opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

i religijnej przez realizację postanowień obowiązujących ustaw  i odpowiednich przepisów wykonawczych. Nauka religii odbywa się w poszanowaniu zasad wolności sumienia i wyznania

w atmosferze wolnej od nietolerancji i dyskryminacji.

 

§ 8

 

 1. Opiekę nad powierzonymi dziećmi w trakcie zajęć w Przedszkolu i poza jego terenem sprawuje nauczyciel. Wszyscy pracownicy Przedszkola współuczestniczą w wypełnianiu podstawowego zadania, jakim jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
 2. Rozkład dnia dla danego oddziału w placówce wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany

do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju i warunków życiowych oraz do struktury organizacyjnej placówki. Rozkład dnia dla oddziału może być zmieniany w ciągu roku w zależności od pory roku i innych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w trybie życia dzieci.

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę :

 

W trakcie zajęć poza terenem przedszkola:


a)   przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym,
b)   bezpośrednią opiekę nad dziećmi podczas zajęć sprawują nauczyciele pomoce nauczyciela,
c )  podczas pobytu dziecka poza terenem przedszkola na 15 dzieci przypada co najmniej jeden opiekun dorosły,
d)  każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola powinno być odnotowane w zeszycie wyjść grupowych, znajdującym się we wskazanym miejscu,
e)   w przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel organizujący wycieczkę, powinien przedstawić dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia kartę wycieczki zawierającą:
              plan wycieczki, listę uczestników, liczbę opiekunów z telefonem kontaktowym,

f) w czasie wyjść poza teren przedszkola nauczyciel powinien posiadać apteczkę,
g) przed rozpoczęciem wycieczki nauczyciel powinien przeprowadzić pogadankę na temat bezpieczeństwa, przypomnieć istotne dla danego rodzaju zajęć wiadomości i zasady bezpieczeństwa,
h)   nauczyciele i pomoce nauczyciela są zobowiązani znać i stosować ‘Regulamin spacerów

     i wycieczek,
i)   obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dzieciom w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomienie dyrektora oraz rodziców o stanie dziecka


W trakcie pobytu dzieci w przedszkolu:

 

a)       dzieciom zapewnia się opiekę, którą sprawuje nauczyciel pracujący w oddziale i  pomoc nauczyciela;

b)        czas trwania opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu określa harmonogram pracy nauczycieli i czas pracy pracowników obsługi,

c)       pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia powinny być wietrzone w razie potrzeby także

d)       w czasie zajęć.

e)       postępowanie nauczycieli po zaistnieniu wypadku wychowanka: jeśli wypadek zdarzy się w obiekcie przedszkolnym, każdy pracownik placówki, który jest jego świadkiem, natychmiast wykonuje następujące czynności:

- zawiadamia dyrektora przedszkola,

- zapewnia natychmiastową pomoc medyczną,

- zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów).

f)         Jeżeli wypadek zdarzy się podczas wycieczki wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki;

g)       Zadania nauczycieli i pracowników przedszkola w przypadku pożaru lub akcji ewakuacyjnej: jeżeli zdarzy się pożar w pomieszczeniu w którym nauczyciel prowadzi zajęcia wykonuje on następujące czynności:

- wyprowadza dzieci z pomieszczeń zagrożonych w bezpieczne miejsce,

- stara się gasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi, informuje dyrektora oraz
pozostały personel i  zawiadamia straż pożarną.

h)       Jeśli w przedszkolu ogłoszona zostaje akcja ewakuacyjna, nauczyciel wyprowadza
dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi, nakazując dzieciom  poruszać się trzymając się za ręce, a sam idzie na czele rzędu trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wychodzi pomoc nauczyciela, która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia.
h)  W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 1. Systematyczna kontrola obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia   bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów poprzez;

a)      odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

b)      oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami

c)       oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

d)      umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola

e)      zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

f)        ogrodzenie terenu przedszkola;

g)      zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

h)      zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

i)        wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;

j)        wyposażenie  przedszkola w apteczkę zaopatrzoną w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

k)       dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;

l)          przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 1. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
 2. W przypadku choroby zakaźnej wychowanka rodzice obowiązani są natychmiast zawiadomić dyrektora lub nauczyciela oddziału.
 3. Jeżeli służba sanitarno-epidemiologiczna uzna placówkę za epidemicznie zagrożoną, dyrektor placówki powinien bezzwłocznie powiadomić wszystkich rodziców i szczegółowo pouczyć ich o obowiązujących w tym zakresie przepisach sanitarnych.

 

§ 9

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

Całkowitą odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem w drodze z domu do placówki i z powrotem ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).

 1. Pisemne upoważnienie rodziców powinno zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub numer legitymacji szkolnej/ studenckiej.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamości osób upoważnionych przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru dziecka z przedszkola.
 3. Dziecko powinno znać osoby, które je odbierają lub przyprowadzają.
 4. Nauczyciel nie wydaje dzieci osobom, które traktują dziecko w sposób naruszający jego godność.
 5. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe.
 6. Rodzic, który przyprowadza do przedszkola dziecko po odbytej chorobie, przynosi wychowawcy zaświadczenie lekarskie , w którym lekarz stwierdza, że „dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola”, tym dzieciom w przedszkolu nie podaje się żadnych leków.
 7. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodzica kiedy pojawiają się objawy choroby, np. gorączka, wymioty,

odczyny na skórze, katar lub inne niepokojące objawy, wskazujące na stan rozwijającej się choroby dziecka, pogarszające się samopoczucie.

 1. Obowiązkiem rodzica jest odebranie dziecka z przedszkola i udanie się z nim do lekarza rodzinnego lub pediatry.
 2. Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy.
 3. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach.
 4. W przypadku pogorszenia się samopoczucia dziecka przewlekle chorego, przedszkole natychmiast powiadamia rodzica w uzgodniony sposób.
 5. Dziecko powinno być przyprowadzanie przez rodziców (prawnych opiekunów) do sali zabaw i przekazywane pod opiekę nauczycielowi .
 6. Dziecko nie może być odebrane przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w tym przypadku, nauczyciel prosi o przyjście z osobą, która zapewni bezpieczeństwo. Jeżeli w umówionym czasie nie pojawia się upoważniona trzeźwa osoba, nauczyciel o tym fakcie zawiadamia Dyrektora.
 7.  W sytuacji nie odebrania dziecka z przedszkola za jego bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel. Jest on zobowiązany do powiadomienia Dyrektora.
 8. Po odebraniu dziecka z przedszkola i do czasu zamknięcia przedszkola, na placu zabaw mogą przebywać dzieci pod opieką rodziców (prawnych opiekunów), w tym przypadku, za bezpieczeństwo dziecka na placu zabaw odpowiada rodzic lub opiekun.
 9. Wszyscy rodzice powinni znać i przestrzegać Regulamin Placu Zabaw, który jest umieszczony przy wejściu  na plac zabaw.

§ 10

 

 1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece 1 lub 2 nauczycielom zależnie od czasu    pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań (np. integracje).
 2. Opiekę nad powierzonymi dziećmi w trakcie zajęć w Przedszkolu i poza jego terenem sprawuje nauczyciel.
 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest aby nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu.
 4. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej

i religijnej przez realizację postanowień obowiązujących ustaw i odpowiednich przepisów wykonawczych. Nauka religii odbywa się w poszanowaniu zasad wolności sumienia i wyznania,

w atmosferze wolnej od nietolerancji i dyskryminacji.

 1. Przedszkole otaczając opieką niepełnosprawnych wychowanków stwarza im warunki

do zdobywania wiedzy  i umiejętności w miarę ich możliwości.

 1. Przedszkole współpracuje w miarę możliwości z odpowiednimi jednostkami w zakresie opieki lekarskiej, higienicznej w uzgodnieniu z rodzicami. Współpracuje również z instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dziecku oraz ich rodzicom takich jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
 2. Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                                               § 11

 1. Wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest wpisać do zeszytu wyjść z zaznaczeniem daty, grupy, liczby dzieci oraz celem i miejscem wyjścia wraz

z podpisem nauczyciela.

 1. Dzieci, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna (ustalona przez organ lub osobę prowadzącą w porozumieniu z Radą rodziców) otacza się formą indywidualnej opieki.
 2. Przedszkole podejmuje wielorakie i równolegle realizowane działania profilaktyczne, stymulujące

i korektywne. Wszyscy pracownicy przedszkola współuczestniczą w wypełnianiu podstawowego zadania, jakim jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

 1. Rozkład dnia dla danego oddziału w placówce powinien być dostosowany do potrzeb dzieci

wynikających z ich rozwoju i warunków życiowych oraz struktury organizacyjnej placówki. Rozkład dnia dla oddziału może być zmieniony w ciągu roku w zależności od pory roku i innych okoliczności wymagających zmian w trybie życia dzieci.

 1. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia powinny być wietrzone w razie potrzeby także

w czasie zajęć.

 1. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (szczególnie w okresie lata) należy

w maksymalnym stopniu organizować zajęcia i zabawy na wolnym powietrzu pod nadzorem nauczyciela. Dzieciom przebywającym w budynku należy zapewnić odpowiedni nadzór nauczycielski.

 1. Przy wyjściu (wyjeździe) z wychowankami poza teren przedszkola w obrębie tej samej   miejscowości powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 25-osobowej. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku wychowanków i innych potrzeb.
 2. Przy wyjeździe z wychowankami poza miejscowość, która jest siedzibą placówki powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 wychowanków.
 3. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
 4. W przypadku choroby zakaźnej wychowanka rodzice obowiązani są natychmiast zawiadomić dyrektora lub nauczyciela oddziału.
 5. Jeżeli służba sanitarno-epidemiologiczna uzna placówkę za epidemicznie zagrożoną, dyrektor placówki powinien bezzwłocznie powiadomić wszystkich rodziców i szczegółowo pouczyć ich o obowiązujących

w tym zakresie przepisach sanitarnych.

 

 • § 12

 

Rozdział  III

 

Organy Przedszkola.

 

 • § 13

Organami Przedszkola są :

1)    Dyrektor Przedszkola,

2)    Rada Pedagogiczna,

3)    Rada Rodziców

   Organy przedszkola współdziałają ze sobą przez realizację swoich zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego każdy w swoim zakresie.                                                                      

 

 • § 14

 

Dyrektor Przedszkola  w szczególności :

 1. Kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 3. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki wszechstronnego ich rozwoju.    
 4. Jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i innych pracowników.
 5. Zatrudnia i zwalnia  nauczycieli i innych pracowników.
 6. Przyznaje nagrody, dodatki motywacyjne oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom.
 7. Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców

a) w  sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola,

 1. Powierza stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze i odwołuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Kieruje działalnością Przedszkola i realizuje zatwierdzony plan pracy.
 3. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola ich prawidłowym wykorzystaniem, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola.
 4. Dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 5. Wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczególnych.
 6. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 7. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy w przypadku określonym w § 27 niniejszego Statutu. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 8. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej.
 9. Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa.
 10.  Wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 11. Udziela w ciągu 14 dni odpowiedzi na wniosek organu gminy w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 12. Może w terminie 7 dni od otrzymania doraźnych zleceń, uwag i wniosków zgłosić do Kuratora Oświaty zastrzeżenia ich dotyczące.
 13. W razie odrzucenia zastrzeżeń powiadamia kuratora Oświaty w terminie 30 dni o realizacji uwag
 14. I zaleceń.
 15. Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.
 16. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 17. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców oraz zabezpiecza ustawowe uprawnienia Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców realizujących swoje zadania na podstawie regulaminów swojej działalności zgodnie z ustawą i Statutem i innymi przepisami prawnymi.
 18. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem Konwencji Praw Dziecka.
 19. Dyrektor współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi w placówce w oparciu o ich statut i obowiązujące przepisy prawne.
 20. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami oświatowymi.

 

 • § 15

 

 1. Rada Pedagogiczna jest Kolegialnym Organem Przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej Przedszkola wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
 3. w przedszkolu.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
 6. w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
 7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)        zatwierdzanie planów pracy Przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

b)        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

c)         podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

d)        ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

a)       organizację pracy przedszkola w tym podział godzin i grup,

b)       projekt planu finansowego Przedszkola,

c)       wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

d)       propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Przedszkola albo jego zmian i przedstawia

do uchwalenia.

 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności połowy jej członków.
 3. Rada Pedagogiczna ustala samodzielnie regulamin swojej pracy.
 • § 16
 1. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa Regulamin Rady.
 3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola,

a w szczególności:

a)       w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy Przedszkola,

b)       pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Przedszkola,

c)       organizowaniu działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, Przedszkolu i środowisku lokalnym.

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)       uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego przedszkola,

b)       opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania oraz   projektu planu finansowego,

c)       występowania do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

 1. Rada może uczestniczyć w planowaniu wydatków Przedszkola i podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Przedszkola, zwłaszcza na działalność opiekuńczo - wychowawczą.
 2. Rada może gromadzić własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Wydatkowanie i dokumentowanie funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców sama opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności. Nie może on być jednak sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

 

 

 • § 17

Rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

 1. W przypadku sytuacji spornych zaistniałych wewnątrz Przedszkola, których rozstrzygnięcia nie orzekają przepisy o zakresie kompetencji poszczególnych organów, dyrektor przedszkola obowiązany jest powołać doraźną 5-osobową komisję, której skład winien być zaakceptowany przez każdą ze stron zaangażowaną w spór.
 2. Zadaniem komisji jest rozpoznanie sprawy, mediacja, orzeczenie o winie lub jej braku, sugestie co do sposobu rozwiązania sporu.
 3. Pisemny protokół powinien zostać przekazany w terminie 14 dni od momentu powołania komisji do odpowiednich organów przedszkola.
 4. Od orzeczenia komisji przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego  przedszkole lub sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od rodzaju sprawy w terminie 14 dni.
 • § 18

 

Organy przedszkola obowiązane są do bieżącej, wzajemnej informacji o podejmowanych

i planowanych działaniach lub decyzjach.

 

 

Rozdział  IV

 

Organizacja Przedszkola.

 

 • § 19

 

 1. Czas pracy Przedszkola winien być dostosowany do potrzeb korzystających z tych usług i ustala go organ Prowadzący na wniosek dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 2. Terminy przerw pracy Przedszkola ustala Organ Prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola

i Rady Rodziców.

3.   Czas pracy Przedszkola, terminy przerw w pracy Przedszkola oraz szczegółową organizację wychowania

i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany  przez Dyrektora, najpóźniej do 30 maja poprzedniego roku szkolnego.

4.  W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

*      czas pracy poszczególnych oddziałów,

*      liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

*      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

*      podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

5.  Arkusz organizacji  Przedszkola zatwierdza Organ Prowadzący.

 1. Przedszkole może być jedno lub wielooddziałowe.
 2. Oddziały Przedszkola - łącznie nie więcej niż 6 oddziałów - mogą być zlokalizowane w różnych siedzibach jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania codziennego, bezpośredniego nadzoru.

 

 • § 20

 

 1. W marcu każdego roku Dyrektor przeprowadza nabór dzieci do Przedszkola, uwzględniając powszechną do niego dostępność.
 2. Rekrutacja do Przedszkola jest prowadzona przy wykorzystaniu elektronicznego systemu. Wniosek  zgłoszenia do Przedszkola należy złożyć na określonym druku bezpośrednio w placówce pierwszego wyboru.
 3. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych  na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec.
 4. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
 5. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
 6. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 7. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 3, niż liczba wolnych  miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)       wielodzietność rodziny kandydata,

b)       niepełnosprawność kandydata,

c)       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)       niepełnosprawność  obojga rodziców kandydata[i],

e)       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)         samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g)       objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kryteria,  o których mowa w ust. 8 mają jednakową wartość.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po  zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Dyrektora Przedszkola

w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Bolesławiec (kryteria pozaustawowe). Spełnianie przez kandydata tych kryteriów jest potwierdzone odpowiednimi oświadczeniami.

11. Kryteria pozaustawowe:

a)       dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą własną działalność gospodarczą lub studiują w systemie dziennym;

b)       dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług miejskich przedszkoli publicznych;

c)       dziecko, którego tylko jeden rodzic/prawny opiekun jest zatrudniony na umowę o pracę

w wymiarze co najmniej jednego etatu.

12. Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Bolesławiec

i zawarte są w Regulaminie Komisji Rekrutacyjnej.

 1. 13.  Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do Przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane oraz złożone zostały wymagane dokumenty.. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do Przedszkola.

14. Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

15. Listy, o których mowa w ust. 7, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

16. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 7, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.

17. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z wnioskiem, o którym mowa w ust. 16.

 1. 18.  Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

19. Rodzic/opiekun prawny dziecka może wnieść do Dyrektora  Przedszkola  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

20. Dyrektor Przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 16, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, służy skarga do sądu administracyjnego.

21. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w Przedszkole nadal  dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Przedszkola, przeprowadza postępowanie uzupełniające.

22. .Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia.

 1. 23.  Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.

<