Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 361661
  • Do końca roku: 24 dni
  • Do wakacji: 198 dni

Podstawa prawna funkcjonowania MPP nr1

Podstawa prawna funkcjonowania Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu

 

 

1. Przedszkole zostało utworzone 1 września 1990 r.

2. Przedszkole działa na podstawie :

a)        ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz.542), zwanej dalej „ustawą",

b)       ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2007 Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz.689),

c)        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 lutego 2007r. w sprawie ramowych statutów  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr35, poz. 222),

d)       rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 26  lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.),

e)        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. Nr 23  poz. 225  z późn. zm.),

f)        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135 poz. 1516),

g)       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69),

h)       ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.),

i)         ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.),

j)         rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz.1222),

k)       rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114),

l)         Uchwały Nr XXV/214/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 sierpnia 2008r.  zmienionej Uchwałą Nr XXVI/224/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie opłat za świadczenia miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu,

m)     Statutu Miasta Bolesławiec - Uchwała Nr II/24/2002 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 11 grudnia  2002r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec  (zmiany: Uchwała Nr VIII/87/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2003r., Uchwała nr XVI/167/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 stycznia 2004r.),

n)       Zarządzenia Nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 04 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec,

o)       Konwencji o Prawach Dziecka  (Dz. U.  Nr 120 poz. 526 z późn. zm.),

p)       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001r. w sprawie przyjmowania    osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. Nr 131, poz.1458),

r)       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

s)       Statutu