59-700 Boleslawiec

Tel: (075) 612 13 01

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Jesteś tutaj: Start / O nas / Statut cd.

Statut cd.

 

 1. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Przedszkolu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 2. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na zwolnione miejsca decyduje Dyrektor Przedszkola.
 3. Dziecko w wieku 6 i 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Od 1 stycznia 2014 r. Dyrektor Przedszkola zawiadamia rodziców o nieprzyjęciu ich dziecka do dnia 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja

do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 1. Od 1 stycznia 2015 r. Dyrektor Przedszkola lub szkoły podstawowej  informuje Prezydenta Miasta

o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W powyższym wypadku Prezydent Miasta jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inną placówkę, która może przyjąć dziecko.

 1. Od 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 1. Od 1 września 2016 r. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych stają się przedszkolami,

które utworzą ze szkoła podstawową zespół.

 1. Od 1 września 2017 r. dzieci w wieku 3 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 2. Zapewnienie warunków do realizacji ww. prawa jest zadaniem własnym gminy.

10. Od 1 września 2014 r. obowiązek szkolny obejmie wszystkie 7-latki oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

11. Spełnianie obowiązku szkolnego mogą rozpocząć dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców.

12. Spełnianie powyższego obowiązku mogą również rozpocząć dzieci 5-letnie, jeśli taka będzie wola ich rodziców (decyzję podejmuje dyrektor szkoły podstawowej po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).

13. Od 1 września 2015 r. obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie ur. od 1 lipca do 31 grudnia 2008r.  oraz wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. (6-latki).

14. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych  według zbliżonego wieku . Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

15. Do Przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

16. W oddziałach integracyjnych w przedszkolu ogólnodostępnym z dziećmi niepełnosprawnymi liczba wychowanków winna wynosić do 20 w tym  do  5 niepełnosprawnych.

17. Organizację i funkcjonowanie placówki określa Regulamin Przedszkola ustalony w oparciu

o niniejszy Statut.

 • § 21

 

 1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania  przedszkolnego lub zestawu programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych przez Dyrektora Przedszkola na wniosek nauczycieli.
 2. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest  bezpłatne

i realizowane w godzinach 8.00 do 13.00.

 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Przedszkola z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz podstawy programowej.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono  opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci

i wynosi:

1)       dzieci w wieku 3-4 lat – około 15 minut

2)       dzieci w wieku 5-6 lat – około 30 minut”.

Zajęcia religii organizowane są w Przedszkolu na wniosek rodziców.

6.   Dyrektor powierza prowadzenie zajęć dodatkowych nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, zgodnie

       z ich kompetencjami.

7.   Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada budynek z odpowiednimi pomieszczeniami

       oraz teren przedszkolny z niezbędnym wyposażeniem.

8.  Budynek przedszkola oraz przyległy doń teren i urządzenia winny odpowiadać ogólnym warunkom bhp             oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

 • § 22

                                                                                                                                                                                 

1.  W placówce może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

 1. Stanowisko to może być utworzone  w Przedszkolu o liczbie 6 i więcej oddziałów oraz

w Przedszkolu, w którym co najmniej 2 oddziały są czynne dłużej niż 10 godzin.

 1. Odpowiednio do warunków organizacyjnych i potrzeb przedszkola na wniosek dyrektora

w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę, można przyjąć inne zasady tworzenia stanowiska wicedyrektora, a także za zgodą organu prowadzącego, może być utworzone inne stanowisko kierownicze.

 1. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego dyrektor Przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Organu Prowadzącego.
 2. Zakres obowiązków dla powołanego wicedyrektora ustala dyrektor placówki.

 

Rozdział  V

 

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.

 

 • § 23

 

 1. W  Przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych

i  pracowników obsługi.

 1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Przedszkola określają przepisy Karty Nauczyciela, aktów wykonawczych oraz niniejszego Statutu.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników o których mowa

w ust. 1 określają Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy oraz akty wykonawcze do nich.

 1. Pracownicy przedszkola winni posiadać wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów bhp i p.poż.,

każdy w swoim zakresie i uczestniczyć w okresowych szkoleniach.

5.  Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania Zasad etycznych określonych w placówce.

 

 • § 24

 

 1. Nauczyciel realizuje zadania związane z opieką, wychowaniem i bezpieczeństwem powierzonych oddziałów dziecięcych. Planuje i prowadzi prace wychowawczo- dydaktyczną oraz ponosi odpowiedzialność za jej jakość, a w szczególności:

a)      dba o zabezpieczenie ustawowych praw dzieci, o ich zdrowie i życie,

b)      organizuje i prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną w powierzonym oddziale opartą na pełnej znajomości dziecka tj. indywidualnych cechach, uzdolnieniach i zainteresowaniach, także znajomości jego środowiska rodzinnego,

c)       systematycznie planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz ponosi odpowiedzialność za jej jakość,

d)      stale pogłębia wiedzę pedagogiczną i doskonali metody pracy poprzez udział w zorganizowanych i samodzielnych formach kształcenia. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną, w celu uzyskania informacji na temat wychowanka w zakresie diagnozy, terapii i profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych lub pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym.

e)      prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału:

    dziennik zajęć,

    dziennik pedagoga ( psychologa ),

    miesięczny plan pracy,

    protokoły zebrań z rodzicami         

    obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie ich w formie teczek indywidualnych z dokumentacją prowadzonych badań i czynności uzupełniających: raz na kwartał przekazywanie rodzicom informacji o postępach dziecka,

f)        podejmuje i prowadzi inne zajęcia organizacyjno- wychowawcze zlecone przez dyrektora Przedszkola. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej

i metodycznej ze strony dyrektora Przedszkola oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych,

g)      bierze aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych do, których należy,

h)      wnioskuje do Dyrektora o objęcie opieką Zespołu d.s pomocy Psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

i)        ustala dla przydzielonego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb

i zainteresowań dzieci oraz wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

j)        współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci

z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności

z programem wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskanie     informacji dotyczących dziecka, jego zachowań i rozwoju,

k)       planuje i realizuje różne formy działalności poza terenem przedszkola z uwzględnieniem   szczegółowych  przepisów dotyczących organizacji  wycieczek i bezpieczeństwa dzieci.,

l)        zapewnia warunki do udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej i opieki wychowankowi, który  uległ wypadkowi,

m)     o stanie zdrowia dziecka bezzwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów).

 1. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi wniosek  o zatwierdzenie programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciel obowiązany jest prowadzić i dokumentować obserwacje pedagogiczne w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci- w roku poprzedzającym pójście dziecka do szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) i wydać rodzicowi „Informację o gotowości do podjęcia gotowości szkolnej.
 • § 25

Pracownicy administracyjno- obsługowi odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz realizują następujące zadania:

 1. 1.     Intendent:

*      sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętem przedszkola,

*      załatwia sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola,

*      zaopatruje Przedszkole w żywność i sprzęt,

*      nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,

*      sporządza jadłospisy,

*      uczestniczy w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych i w razie potrzeby

w posiedzeniach Rady  Pedagogicznej i Rady Rodziców

*      prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

*      wykonuje inne czynności na polecenie dyrektora Przedszkola, wynikające z organizacji pracy

w placówce,                 

 1. 2.     Pomoc nauczyciela techniczna

*      spełnia  czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków  polecone przez nauczyciela  danego oddziału  oraz inne czynności wynikające z rozkładu czynności dzieci

w ciągu dnia,

*      utrzymuje czystość w przydzielonych pomieszczeniach,                                                                             

*      wykonuje inne czynności na polecenie dyrektora, wynikające z organizacji pracy,

 1. 3.     Kucharz :

*      przyrządza i wydaje na grupy posiłki mając na uwadze racjonalne wykorzystanie produktów  żywnościowych,

*      utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dba o czystość

w pomieszczeniach  kuchennych,

*      bierze udział w ustalaniu jadłospisu,

*      wykonuje inne czynności na  polecenie dyrektora, wynikające z organizacji pracy

w  Przedszkolu,

 1. 4.     Pomoc kuchenna:

*      pomaga kucharzowi  w przyrządzaniu posiłków mając na uwadze racjonalne wykorzystanie produktów żywnościowych,

*      utrzymuje w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne,

*      wykonuje inne czynności na polecenie dyrektora, wynikające z organizacji pracy w Przedszkolu

 

 1. 1.       Pomoc nauczyciela:

*      utrzymuje w czystości i należytym porządku pomieszczenia i teren przydzielony przez dyrektora Przedszkola, 

*      wykonuje niezbędne czynności związane z podawaniem i spożywaniem posiłków przez dzieci,

*      wykonuje niezbędne czynności związane z pracą wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą zleconą  przez nauczyciela,

*      odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi;

*      wykonuje inne czynności na polecenie dyrektora, wynikające z organizacji pracy w Przedszkolu.

 

 1. 6.       Konserwator:

*      dba o stan techniczny urządzeń i sprzętu w przedszkolu i w miarę potrzeb dokonuje ich bieżących napraw,

*      utrzymuje w należytym porządku posesję Przedszkola i inne powierzone pomieszczenia,

*      instruuje pracowników Przedszkola w zakresie sposobu używania urządzeń, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegnięcia ich niszczenia,

*      wykonuje inne czynności na polecenie dyrektora, wynikające z organizacji pracy w Przedszkolu.

 1. 7.       Inspektor do spraw BHP i p.poż.:

*      przeprowadza kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących BHP i p.poż.na wszystkich stanowiskach pracy,

*      informuje na bieżąco Dyrektora Przedszkola o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia, prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty, sprawozdania dotyczące wypadków pracowniczych oraz stwierdzonych chorób zawodowyc,

*      prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty, sprawozdania dotyczące wypadków pracowniczych oraz stwierdzonych chorób zawodowych.

Rozdział VI

 

Wychowankowie Przedszkola.

 

 • § 26

 

 1. Wychowanie przedszkolne  obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do Przedszkola nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

1a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola  

dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 1. Przedszkole zapewnia realizację praw dziecka do :

a)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczego zgodnie zasadami higieny pracy umysłowej,

b)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej, na terenie Przedszkola i poza nim,

c)    życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym,

d)    swobody wyrażania myśli w szczególności dotyczących organizacji życia przedszkolnego,

e)    Przedszkole jest zobowiązane do szerzenia informacji na temat praw dziecka wśród rodziców

w myśl Konwencji  Praw Dziecka.  

 1. Dziecko w wieku 5- 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
 2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

a)       szanować kolegów i wytwory ich pracy;

b)       nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

c)       szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

d)       dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa;

e)       przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

f)         sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

g)       przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

h)       słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

 

 

 • § 27

 

Dyrektor Przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, w przypadku:

a)       uchylania się od uiszczania należnej opłaty lub nieterminowe jej opłacanie,

b)       stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem lekarskim uniemożliwiającym przebywanie dziecka w Przedszkolu potwierdzonych  odpowiednimi dokumentami,

c)       nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej nie dłużej niż 1 miesiąc jeśli rodzice

/ opiekunowie prawni / nie poinformują dyrektora Przedszkola o przyczynach nieobecności,

   d)      nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

Rozdział VII

 

Współpraca z rodzicami

§ 28

Prawa i obowiązki rodziców.

1             Rodzice mają prawo do:

 

a)       uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

b)       wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

c)       otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

d)       wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

e)       udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

f)         zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

g)       wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

h)       wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców

i)         udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

2.             Rodzice mają obowiązek:

 

a)       regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

b)       współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

c)       przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

d)       odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

e)       informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

f)         zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

g)       znać i przestrzegać postanowień statutowych;

h)       przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

i)         interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

j)         kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

k)       zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

l)         uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

m)     bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

n)       śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

 • o)       informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

p)       dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;

q)       zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

r)        kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

§ 29

Formy współpracy z rodzicami.

1.            Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

     1) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

     2)  ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

     3)  podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

a)    prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,

b)    rozmowy indywidualne,

c)    zebrania grupowe i ogólne,

d)    gazetki dla rodziców

2.                 Uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

a)       zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,

b)       kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

c)       utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

3.            Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „ dni otwarte” dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

         1)  obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

  2)   oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;

  3)  analizy stosowanych metod wychowawczych;

  4)  obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

  5)  obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.

 

§ 30

Informacje porządkowe dla rodziców.

 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.00 -8.30. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej. 
 3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.
 4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich  (np. szczepień,  badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
 5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
 6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.
 7. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy,
 8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
 9. Ze względów sanitarnych zabrania się wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

 

§ 31

Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

 

 1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.
 2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.00.
 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.
 4. Upoważnienie wystawia  co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.
 5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
 6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
 8. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.
 9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 17.oo . Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( I Komisariat Policji, ul…………….. , tel. ………………..).
 11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

 

§ 32. 

Wyposażenie wychowanka.

 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
 2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, pidżamę i poszwę ( w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym ( 5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego wychowawczynie wywieszają spis materiałów i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć.
 3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 

§ 33

 

Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 34

 

Obsługę finansowo- księgową, kadrowo-płacową i remontowo-inwestycyjną Przedszkola prowadzi Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu zgodnie z zawartym Porozumieniem.

 

 • § 35

 

Przedszkole  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • § 36

 

 1. Nadzór nad Przedszkolem sprawuje Prezydent Miasta.
 2. Bezpośredni nadzór nad Przedszkolem z upoważnienia Prezydenta Miasta sprawuje Naczelnik Wydziału Społecznego Urzędu Miasta.

 

 • § 37

 

Zmiany (nowelizację) statutu  wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

 • § 38

 

Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

 

 • § 39

 

O wprowadzonych zmianach (nowelizacjach) do statutu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący

i organ nadzorujący.

 • § 40

 

Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej.

 • § 41

 

Statut Przedszkola uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu  11 lutego 2014r.