Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 361619
 • Do końca roku: 24 dni
 • Do wakacji: 198 dni

Procedury pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

 

 

Procedury współpracy ze specjalistami

w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 w Bolesławcu.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

 

Cel

Procedura została opracowana w celu doprecyzowania zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka, po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych ze względu na:

 • wyjątkowe uzdolnienia,
 • trudności w uczeniu się,
 • zaburzenia komunikacji językowej,
 • przewlekłą chorobę,
 • sytuację kryzysową lub traumatyczną,
 • zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny – sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
 • trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, z tym związaną z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Zakres

Procedura dotyczy usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu oraz ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli i rodziców od momentu podjęcia opieki nad dzieckiem przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

Nauczyciele i specjaliści – psycholog, pedagog, terapeuta, logopeda:

 • organizują zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub zajęcia specjalistyczne,
 • prowadzą badania i działania diagnostyczne,
 • podejmują działania z zakresu profilaktyki,
 • wspierają nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
 • ściśle współpracują z sobą i innymi uczestnikami pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom, nauczycielom i rodzicom odpowiednich warunków do zorganizowania i prowadzenia działań wspomagających rozwój dziecka. Monitoruje on działania nauczycieli i specjalistów oraz sprawuje nadzór pedagogiczny w zakresie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach wspomagających rozwój i mogą występować z wnioskiem o objęcie dziecka pomocą, a także uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach grupowych dla rodziców, organizowanych w miarę potrzeb również przez specjalistów spoza przedszkola. Korzystają ponadto z fachowych porad i konsultacji psychologa, logopedy i terapeuty zatrudnionych w przedszkolu oraz dyrektora.

Nauczyciele i specjaliści powinni mieć świadomość swojej odpowiedzialności za współdziałanie ze specjalistami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, a także troszczyć o odpowiednie przygotowanie się do zajęć i właściwe prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielanego wsparcia.

Sposób prezentacji procedur

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 3. Zapoznanie nauczycieli i specjalistów w dziedzinie wychowania oraz rodziców z treścią procedur.
 4. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

Zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zadania nauczycieli oraz specjalistów w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Praca zespołowa nauczycieli i specjalistów ma umożliwić sprawniejsze oraz pełniejsze rozpoznanie potrzeb dziecka (na podstawie różnych punktów widzenia oraz kompetencji osób udzielających wsparcia) oraz opracowanie spójnego planu pomocy dziecku.

Współpraca nauczycieli i specjalistów, wykorzystująca jednocześnie zasoby wewnętrzne przedszkola oraz lokalne, ma umożliwić fachowe i bezzwłoczne udzielenie dziecku pomocy bez zbędnej biurokracji. Poza wsparciem udzielanym       w ramach bieżącej pracy z dzieckiem umożliwia się w przedszkolu prowadzenie       w formie zajęć rozwijających uzdolnienia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych o charakterze terapeutycznym.

W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel i specjalista niezwłocznie udzielają jej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola lub wyznaczonego przez dyrektora koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zakres współpracy nauczycieli ze specjalistami w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nauczyciele w okresie dokonywania obserwacji poziomu rozwoju dziecka w miarę potrzeb zwracają się na piśmie do specjalistów o zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka w celu wspierania jego rozwoju, określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub sposobów wspierania jego mocnych stron, a także celem zdiagnozowania sytuacji wychowawczej, by wspomóc nauczyciela w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Po dokonaniu diagnozy specjaliści obejmują dziecko pomocą, po pisemnym poinformowaniu dyrektora i przyznaniu określonej liczby godzin oraz form pomocy.

Współpraca nauczycieli ze specjalistami powinna polegać na:

 • wspólnym, w miarę potrzeb, rozpoznawaniu zainteresowań i uzdolnień poszczególnych dzieci oraz zaplanowaniu odpowiedniego wsparcia związanego z rozwijaniem ich zainteresowań i uzdolnień,
 • organizowaniu przez specjalistów badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka, aby wyodrębnić te maluchy, którym potrzebne będzie wsparcie, czyli organizowanie zajęć specjalistycznych,
 • wspólnym z nauczycielami podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki powstawania zaburzeń komunikacji językowej poprzez cykliczne organizowanie zajęć z dziećmi, którym nauczyciel udziela pomocy w trakcie bieżącej pracy,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup oraz innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • ustalaniu indywidualnego lub grupowego planu pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej,
 • wspólnym, w miarę możliwości i potrzeb, dokonywaniu oceny postępów dziecka oraz ustalaniu wniosków do dalszej pracy z nim.