59-700 Boleslawiec

ul. Jana Pawła II 50 d

Tel: (075) 612 13 01

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło
Jesteś tutaj: Start / O nas / Statut 3

Statut 3

Rozdział 3

Odpłatność za Przedszkole

§ 57. Odpłatność za Przedszkole.

1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne i organizowane za zgodą organu prowadzącego.

2. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy wychowania przedszkolnego wynosi 1zł.  
W godzinach poza realizacją podstawy programowej Przedszkole organizuje:

1)        gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój dziecka;

2)        gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

3)        zajęcia muzyczne lub plastyczne oraz teatralne rozwijające uzdolnienia dziecka;

4)        gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka;

5)        zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

6)        opiekę nad dzieckiem w czasie zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłku.

3. Ewidencję liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych dodatkowych godzin opieki prowadzą nauczyciele na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnym.

4. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Bolesławiec  oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.

5. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu oraz świadczenia udzielane w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący Przedszkole w formie uchwały.

6. Oplata za świadczenie usług poza podstawą programową nie podlega zwrotowi.

7. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w Przedszkolu podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni nieobecności i stawki za wyżywienie, jeżeli nieobecność jest dłuższa niż jeden dzień. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.

8. Rodzice dzieci 6 – letnich realizujących w Przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego wnoszą tylko opłaty za wyżywienie  w zależności od pobytu dziecka.

9. Opłaty za wyżywienie dziecka w Przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do 15–tego każdego miesiąca na konto placówki.

10. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie Przedszkola, Przedszkole nalicza ustawowe odsetki.

11. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

12. W przypadku rezygnacji z Przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać po złożeniu wniosku lub  przekazać na cele Przedszkola.

13. Pracownik Przedszkola ma prawo korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię Przedszkola. Pracownik pokrywa w całości koszt „wsadu do kotła” oraz koszty osobowe  i koszty wytworzenia posiłku.

 

DZIAŁ IV

Rozdział I

Organizacja Przedszkola

 

§ 58. 1. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada:

1)   5 sal do zajęć dla poszczególnych grup;

2)   salę rekreacyjną do gimnastyki korekcyjnej;

3)   kuchnię;

4)   szatnię dla dzieci;

5)   pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;

6)   pokój zajęć logopedycznych;

7)   plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

 

§ 59. 1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem Przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

§ 60. 1. W Przedszkolu powołuje się nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący, który zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności.

  1. 2.    Do zakresu zadań nauczyciela zastępującego dyrektora należy:

-     kierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym Przedszkola  i podejmowanie decyzji zapewniających prawidłowy przebieg tego procesu, zgodnie  z programem pracy i organizacją Przedszkola;

-       zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Przedszkola oraz podejmowanie niezbędnych decyzji w celu utrzymania bezpieczeństwa uczniów   i pracowników;

-       wykonywanie bieżących zadań związanych z zarządzaniem placówką, w tym reprezentowanie placówki, podpisywanie sprawozdań finansowych i listy płac, nadzór  i kontrola pracy pracowników Przedszkola;

-       nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem mienia placówki i podejmowanie decyzji w celu ochrony mienia.

§ 62. W Przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Przedszkola.

 

DZIAŁ V

Rozdział 1

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

 

§ 63.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

§ 64.1.  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci   w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

2)        otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do Przedszkola;

3)        prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi   w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

4)        indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;

5)     prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną) w grupach 6 - latków;

6)        współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających  z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie    o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu  i rozwoju, w formach przyjętych w Przedszkolu;

7)       rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie   i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;

8)     wnioskowanie do dyrektora Przedszkola o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

9)        aktywny udział w pracach Zespołu Wspierającego oraz innych, do których nauczyciel należy;

10)   dostosowanie wymagań edukacyjnych z zajęć do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej poradni w tym poradni specjalistycznej;

11)    tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali;

12)    kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

13)    dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

14)    bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci;

15)    wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

16)    rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;

17)    organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;

18)    doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w lekcjach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;

19)    aktywny udział w życiu Przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w Przedszkolu;

20)    przestrzeganie dyscypliny pracy;

21)    prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora Przedszkola;

22)    kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

23)    dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

24)    przestrzeganie tajemnicy służbowej;

25)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

26)    opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi Przedszkola;

27)   wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

2. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

1)     dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

2)    tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny  i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

3)        ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

4)        pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;

5)        organizowanie pobytu dziecka w Przedszkolu poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

6)      utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;

7)        wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;

8)     wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;

9)       okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;

10)    unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;

11)    stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

12)    współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci;

13)    wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

14)    dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku Przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren Przedszkola;

15)    udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

16)  przestrzeganie procedur obowiązujących w Przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z Przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren Przedszkola.

 

§ 65. 1. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

1)        skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

2)        do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

3)        do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4)      do nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

5)        do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

6)      wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

7)        kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

8)        dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

9)        zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren Przedszkola;

10)    usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

11)    udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

12)    niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora Przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

§ 66. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1)   przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2)   wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3)  udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4)   dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5)   zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6)   zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7)   stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8)   sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

3. Pracownik zatrudniony w Przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

§ 67. 1. Do zadań intendenta należy:

a)      prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, aktualizacji wywieszek inwentarzowych,

b)      zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem,

c)      racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,

d)     utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych.

e)      wykonywanie badań profilaktycznych,

f)       przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp i p/poż,

g)      udział w szkoleniach bhp i p/poż,

h)      uczestniczenie w kasacji i spisach z natury,

i)        zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j)        wykonywanie poleceń dyrektora.

k)     planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców,

l)        wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza  i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego,

m)     przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie,

n)      prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,

o)      prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego,

p)  nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).

§ 68. Zadania kucharki:

a)      uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

b)      przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;

c)    pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;

d)     dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

e)      utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;

f)       pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;

g)      znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

h)    natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;

i)        przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp  i p/ poż;

j)        udział w szkoleniach bhp i p/poż;

k)      wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związanych z organizacją pracy w Przedszkolu.

§ 69. 1. Zadania pomocy kuchennej: 

a)      obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;

b)   rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;

c)      przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;

d)     pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

e)      mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;

f)       sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;

g)      wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;

h)      zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;

i)        znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

j)        współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;

k)      przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

l)        udział w szkoleniach bhp i p/poż;

m)    wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związanych z organizacją pracy w Przedszkolu.

§ 70. 1. Zadania pomocy nauczyciela:

1)   Sprzątanie:

 Codziennie

a)    zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów,

b)   zakładanie fartucha ochronnego podczas podawania posiłków.

2)   Opieka nad dziećmi:

a)    pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór,

b)   opieka w czasie spacerów i wycieczek,

c)    pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,

d)   udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

e)    udział w dekorowaniu sali,

f)    sprzątanie po „małych przygodach”,

g)   pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

3)   Przestrzeganie BHP:

a) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,

b)   zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

4)   Gospodarka materiałowa:

a)    kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania,

b)   umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

c)    zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w Przedszkolu,

d)   dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta,

e)    odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.

5)   Sprawy ogólne:

a)    nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek,

b)   dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne,

c)    mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,

d)   sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,

e)    zmywanie, pastowanie w miarę potrzeby częściowo (raz na 2 tygodnie całości).

6)   Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal   i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

1 raz w miesiącu:

a)      generalna porządki – mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury,

b)      mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych,

c)      mycie zabawek, sprzętów, mebli.

 Codziennie pomoc w organizacji posiłków:

a)      przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką),

b)      rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom według ilości podanej do kuchni,

c)      estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców),

d)     przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków,

e)      podawanie dzieciom wody, kompotu w ciągu dnia,

f)       pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

g)      odpowiedzialność za sztućce.

§ 71. 1. Zadania konserwatora:

1)        systematyczne lokalizowanie usterek występujących w Przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;

2)        systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów;

3)        wykonywanie prac remontowo–budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;

4)        dbanie o powierzony sprzęt;

5)        utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;

6)        udział w szkoleniach bhp i p/poż;

7)        przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

8)        wykonywanie poleceń dyrektora.

 

DZIAŁ VI

Wychowankowie Przedszkola

 § 72. Prawa i obowiązki przedszkolaka.

 1. Dziecko w Przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)    szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

3)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4)    poszanowania jego godności osobistej;

5)     poszanowania własności;

6)     opieki i ochrony;

7)     partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8)      akceptacji jego osoby;

9)      indywidualnego nauczania;

10)    korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w Przedszkolu;

11)    swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;

2. Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

1)        szanować kolegów i wytwory ich pracy;

2)         nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

3)        szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w Przedszkolu;

4)        dbać o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa;

5)         przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

6)        sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

7)      przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

8)        słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

§ 73. Nagrody i kary.

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

1)        ustną pochwałą nauczyciela;

2)        pochwałą do rodziców;

3)        pochwałą dyrektora;

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad   w Przedszkolu:

1)        reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;

2)        odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;

3)        odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;

4)        powtarzanie poprawnego zachowania;

5)        czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

3. W Przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

§ 74. Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola.

1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do Przedszkola w przypadku:

1)   nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

2)   zalegania przez rodziców z odpłatnością za Przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;

3)  utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

4)   nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

2. Dyrektor Przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

3. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola.

4. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji podejmuje uchwałę w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

5.  Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi Przedszkola.

6. Dyrektor Przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego  - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

7. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14. dni od jej otrzymania.

8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do Przedszkola, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

9. Zasady skreślania z listy wychowanków nie dotyczą dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 75. Prawa i obowiązki rodziców.

1. Rodzice mają prawo do:

1)     wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu Przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2)      znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

3)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4)    wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5)        otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

6)        wzbogacania ceremoniału i zwyczajów Przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

7)  udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych itp.;

8)        wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

9)        udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

2.  Rodzice mają obowiązek:

1)        regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu;

2)    współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i Przedszkola;

3)      przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

4)        odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania Przedszkola;

5)        informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do Przedszkola;

6)        zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

7)        znać i przestrzegać postanowień statutowych;

8)        przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w Przedszkolu jakichkolwiek leków;

9)        interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

10)    kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

11)    zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

12)    uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Przedszkole;

13)    bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

14)    śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

15)    informować telefonicznie lub osobiście dyrektora Przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

16)    dostarczyć do Przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie  zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającą na pobyt dziecka w Przedszkolu;

17)    zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

18)    kontrolować, co dziecko zabiera do Przedszkola, celem uniknięcia wypadku.

§ 76. Formy współpracy z rodzicami.

1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

1)   rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

2)   ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

3)   podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

a)    prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,

b)        prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,

c)        rozmowy indywidualne,

d)       zebrania grupowe i ogólne,

e)        gazetkę dla rodziców;

4)   uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

a)        zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,

b)        kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

c)        utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

2. Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „Dni otwarte” dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

a)      obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

b)      oglądu bazy lokalowej Przedszkola, wyposażenia sal;

c)      analizy stosowanych metod wychowawczych;

d)     obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

e)      obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.

§ 77. Informacje porządkowe dla rodziców.

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do Przedszkola w godzinach 6.00 - 8.30. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do Przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do Przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

3. Do Przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do Przedszkola.

4. W Przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich  (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

7. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy.

8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren Przedszkola.

10. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego  i adres.

§ 78. Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

1. Rodzic lub upoważniona przez niego na piśmie osoba  do odebrania dziecka z Przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z Przedszkola.

2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.00.

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego  z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora Przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 17.00. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemo