59-700 Boleslawiec

ul. Jana Pawła II 50 d

Tel: (075) 612 13 01

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło
Jesteś tutaj: Start / O nas / Statut 4

Statut 4

11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

 

§ 79. Wyposażenie wychowanka.

1. Dziecko powinno przyjść do Przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa. Przybory toaletowe do mycia zębów, pidżamę, koc lub  poszwę (w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym (5 i 6–latki) po ustaleniach nauczycieli z rodzicami. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

3. Dziecko nie powinno przynosić do Przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

DZIAŁ VII

Warunki bezpiecznego pobytu w Przedszkolu

 

§ 80. Warunki bezpiecznego pobytu dzieci w Przedszkolu.

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie przedszkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren Przedszkola sprawują: pracownik obsługi Przedszkola oraz dyżurujący nauczyciele. 

2. Na czas zajęć w budynku Przedszkola, wejście do Przedszkola jest zamykane na klucz, by uniemożliwić wejście osobom niepożądanym.

3. Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli  oraz pracowników obsługi Przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni.

4. W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych.

5.   W Przedszkolu określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

6.    W Przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

7.  Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie Przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek:

a)   podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora Przedszkola o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

b)    podczas zajęć poza terenem Przedszkola pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

8.  Budynek Przedszkola jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz).

9.  Przedszkole na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.

10. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik Przedszkola.

11.  W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia społecznego inspektora bhp oraz dyrektora Przedszkola.

12. Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie Przedszkola pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

13. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

 

DZIAŁ VII

Przepisy końcowe

 

§ 81. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 82. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację Przedszkola w oparciu  o jednolity rzeczowy wykaz akt.

§ 83. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów Przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

§ 84. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji)do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

§ 85.  Dyrektor Przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu po wprowadzeniu trzech zmian do statutu.