59-700 Boleslawiec

ul. Jana Pawła II 50 d

Tel: (075) 612 13 01

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

 

z dnia 14 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.), art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 131 ust. l i ust. 2,

art. 133 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do miejskich przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.

§ 2. Ustala się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Społecznego, dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.WS/WS

 

 

Prezydent Miasta 

Piotr Roman

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 stycznia 2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do miejskich przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec

 

 

L.p.

Rodzaj czynności postępowania

rekrutacyjnego

Termin w

postępowaniu

rekrutacyjnym              

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie

do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 9 lutego 2021r.

do 26 lutego 2021r.

do godz.13.00

od 15 marca

2021 r.

do 19 marca

2021 r.

do godz.13.00

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) 1

od 1 marca

2021 r.

do 4 marca

2021 r.

od 22 marca

2021 r.

do 24 marca

2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

8 marca 2021 r.

od godz.12.00

26 marca 2021 r.

od godz.12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 8 marca

2021 r.

od godz.12.00 do 11 marca

2021 r.

do godz.13.00

od 26 marca 2021r.

od godz.12.00 do 30 marca 2021r.

do godz.13.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości  przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 marca 2021 r.

od godz.12.00

31 marca 2021r.

od godz.12.00

1)    Przewodniczący    komisji    rekrutacyjnej    może    żądać    dokumentów potwierdzających   okoliczności   zawarte   w oświadczeniach,   o których   mowa w art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Bolesławiec  o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent Miasta Bolesławiec potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. AZ/AZ
 
 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 stycznia 2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.

 

L.p.

Rodzaj czynności postępowania

rekrutacyjnego

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do

szkoły podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca 2021 r.

do 9 kwietnia

2021 r.

od 11 maja 2021 r.

do 7 czerwca

2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,

o których mowa

w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)  1).

do 16 kwietnia

2021 r.

do 10 czewca

2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

23 kwietnia 2021 r.

do godz. 14.00

11 czerwca 2021 r.

do godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego

oświadczenia.

od 26 do

30 kwietnia 2021 r.

do godz. 15.00

od 14 czerwca

2021 r.

do 18 czerwca

2021 r.

5.

Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

11 maja 2021 r.

do godz. 15.00

22 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

1) przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających  okoliczności  zawarte   w oświadczeniach,   o których   mowa w art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Bolesławiec  o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydenta Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. SW/SW

 

 

 

 

Uzasadnienie
 
Stosownie do zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo  oświatowe organ prowadzący ma obowiązek ustalenia, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Prezydent Miasta do końca stycznia br. ma obowiązek określić terminy obowiązujące w rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec.
Organ prowadzący przedszkola i szkoły podstawowe, biorąc pod uwagę czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, ustala dla danego roku szkolnego harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,  w tym  terminy  i czynności  przy  postępowaniu o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I w roku szkolnym 2021/2022.
Powyższe uzasadnia wydanie niniejszego zarządzania. SW/SW