Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 361622
  • Do końca roku: 24 dni
  • Do wakacji: 198 dni

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MPP nr 1 w Bolesławcu.
 
Data publikacji strony internetowej: 2020-07-06.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-06.
 
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-06.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony internetowej, Aneta Taranek, mpp1.boleslawiec@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (075) 612 13 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Bolesławiec, Jana Pawła II 50d
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne  tylko dla osób pełnosprawnych. Dostępna  jest rampa dla wózków dziecięcych i rowerów.
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się z przodu budynku od strony parkingu przy ulicy Jana Pawła II. Znajduje się przy nim pochylnia z kostki brukowej z poręczami. Drzwi aluminiowe duże z klamką do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.
Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla osób bez dysfunkcji. Nie  posiada windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma możliwości dostania się do pomieszczeń na pierwszym piętrze.
 
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.
 
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od Jana Pawła II.
 
Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem po uprzednim zgłoszeniu.
 
Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 7 dni przed planowaną wizytą.