Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 361626
  • Do końca roku: 24 dni
  • Do wakacji: 198 dni

Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu na rok szkolny 2022/2023

Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli publicznych 
w Bolesławcu na rok szkolny 2022/2023
 
Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w bolesławieckich przedszkolach adresowana jest do mieszkańców miasta Bolesławiec – podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu miasta Bolesławiec.
Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Bolesławcem mogą być przyjęte do miejskich przedszkoli publicznych, jeżeli po przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami (Rekrutacja – sierpień 2022).
 
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu na rok szkolny 2022/2023 zostały opracowane na podstawie zasad wynikających  z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
W miejskich przedszkolach publicznych realizowana jest obowiązkowa bezpłatna podstawa programowa w godz. od 8.00 do godz. 13.00. Pobyt dzieci 3, 4, 5-letnich  wykraczający poza określony czas podlega opłacie zgodnie z .ustawą z dnia 27 października 2017 r .o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930) oraz Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr  VIII/96/2019  RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 26  czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.
 
I. Wybór przedszkoli
1. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
2. Nabór  elektroniczny nie dotyczy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - Zasady rekrutacji znajdują się w pkt .II .
3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które aktualnie korzystają z usług publicznego przedszkola i złożyli w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie biorą udziału w rekrutacji (dane dziecka wprowadza przedszkole do którego uczęszcza dziecko).
4. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o zapisy art.154 ust.1pkt 1 w związku. Prawo oświatowe z dnia14 grudnia 2016  (Dz. U. z 2021 r.poz.1082 ze. zm) 
5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci na pełny pobyt (9 godzin) oraz  skrócony w wieku od 3 do 6 lat.
6. W przypadku dzieci o skróconym pobycie rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do: 
- zadeklarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie składania wniosku,
- pokrycia kosztów pobytu i wyżywienia za posiłki przypadające w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z ramowym rozkładem dnia.
7. Wyjątek stanowi Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy przy  ul. Zygmunta Augusta 16 b w Bolesławcu z dwoma oddziałami żłobkowymi, do których przyjmowane są dzieci w wieku od 5 miesiąca życia do lat 3. Wysokość opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym określa Uchwała XXXVIII/416/2021 z dnia 29 grudnia  2021 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/397/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w oddziałach żłobkowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu 
 
 
 
8. Przydział dzieci do właściwych grup  nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
9. Do elektronicznej rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie miasta Bolesławiec, które:
- nie korzystają z usług żadnego przedszkola,
- chcą zmienić dotychczasowe przedszkole lub zmienić warunki przyjęcia dziecka  do przedszkola.
 
Uwaga
 
Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola lub zmienić warunki na jakich dziecko zostało przyjęte do przedszkola, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji  na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzic musi pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.
 
10. Rodzice/opiekunowie prawni dokonują wyboru przedszkola zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (maksymalnie 3 przedszkola). 
 
11. Przedszkole, które rodzice/opiekunowie prawni wybrali na pierwszym miejscu, nazywane jest Przedszkolem 1-ego wyboru.
 
12. Kwalifikowanie dzieci odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we wniosku, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.
 
13. Liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.
 
14. Punkty za spełnienie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
- zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które spełnia dziecko.
- dostarczono do Przedszkola 1-ego wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wniosek w formie papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. - sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w systemie.
 
Niezłożenie w terminie zgodnym z harmonogramem naboru wniosku do przedszkola I-go wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 
II. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych.
 
Nabór w/w dzieci odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. Przyjmowane są dzieci  w wieku od 3 do 8 lat.
 
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci starający się o przyjęcie do placówki zobowiązani są do złożenia  w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Górne Młyny 5 w Bolesławcu w terminie zgodnym z harmonogramem naboru, następujących dokumentów: 
- wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola (wniosek do pobrania w przedszkolu),
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający  w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- dokumentacji medycznej,
- opinii.
 
O zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora, po przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami i obserwacji dziecka. Rodzice dziecka powinni odwiedzić przedszkole razem z dzieckiem jeszcze przed dokonaniem kwalifikacji w terminie indywidualnie umówionym z dyrektorem przedszkola. Umożliwi to dokonanie wstępnej diagnozy funkcjonalnej dziecka  i trafnej kwalifikacji do grupy wiekowej.
 
III. Składanie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola 
 
Warunkiem koniecznym do umieszczenia dziecka na liście ostatecznie przyjętych do przedszkola jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego, w wyznaczonym terminie, oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola.
 
Uwaga:
Niezłożenie przez rodzica/opiekuna prawnego w wyznaczonym terminie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 
 
IV. Tryb odwoławczy
 
Postępowanie w trybie odwoławczym:
1. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola  - art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola . Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola , odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor przedszkola  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. - art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r .poz. 1082 ze zm.)
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola  służy skarga do sądu administracyjnego.
 
V. Warunki i kryteria przyjęć:
 
Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest jego zamieszkanie na terenie miasta Bolesławiec.
 
W przypadku większej liczby dzieci spełniających w/w warunek niż liczba wolnych miejsc,  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
W/w kryteria mają jednakową wartość.
 
W przypadku, kiedy dzieci uzyskały taką samą liczbę punktów lub przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap rekrutacyjny, w którym są brane pod uwagę tzw. „kryteria gminne” określone przez Radę Miasta Bolesławiec - Uchwała Nr XLIV/454/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
 
 
1) Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą własną działalność gospodarczą lub studiują w systemie dziennym oraz dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.
2) Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu
3) Dziecko, którego tylko jeden rodzic/opiekun prawny jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzi własną działalność gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym.
 
VI. Sposób dokumentowania spełniania kryteriów ustawowych:
 
Ad. 1) dla „wielodzietność rodziny kandydata” - oświadczenie o wielodzietności (wychowujących troje lub więcej dzieci) rodziny dziecka o następującej treści: 
„Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że moje dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, składającej się z trojga lub więcej dzieci”. Załącznik nr 1.
 
Ad. 2) dla „niepełnosprawność kandydata” – oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata. 
 
Ad. 3) i ad. 4) dla „niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata”- oryginał orzeczenia orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata. 
 
Ad. 5) dla „niepełnosprawność rodzeństwa kandydata” - oryginał orzeczenia  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata.
 
Ad. 6) dla „samotne wychowywanie kandydata w rodzinie” - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem o następującej treści: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że wychowuję samotnie dziecko………… (imię i nazwisko dziecka) ………….. i nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem”. Załącznik nr 2.
(Samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.)
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata. 
 
[1]Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka . Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.
 
Ad. 7) dla „objęcie kandydata pieczą zastępczą” – oryginał dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821), notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokument może być Dokument poświadczający r., objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) składany także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów określonych przez Radę Miasta Bolesławiec:
 
Ad. 1), Ad. 3) dla „dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą własną działalność gospodarczą lub studiują w systemie dziennym oraz dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko” ,”dziecko, którego tylko jeden rodzic/prawny opiekun jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzi własną działalność gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym” - oryginał zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzający zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów lub zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej z podaniem numeru NIP, następującej treści: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, 
że prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………….., adres………………, NIP………………………….”. Załącznik nr 3.
 
Ad. 2) dla dziecka, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu oświadczenie o następującej treści  „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że moje ………… (imię i nazwisko dziecka) urodzone …………..w roku szkolnym 2022/2023 będzie kontynuowało edukację przedszkolną w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr …………..Załącznik nr 4.
 
 
W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z ustawy Prawo Oświatowe oraz kryteriów określonych przez Radę Miasta Bolesławiec, nie będą one uwzględniane  w procesie rekrutacji.
 
VII. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub w trakcie roku szkolnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, prowadzone według zasad postępowania ogólnego.
 
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy    programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.)
4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021, poz. 1915)  
5.Ustawa  z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 
6. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 ) .
7.Ustawa z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672) 
8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1283)