Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 361707
 • Do końca roku: 24 dni
 • Do wakacji: 198 dni

Aktualności

        

Regulamin dostępności nauczycieli
Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu

 

 

Podstawa prawna:

 1. 42. 2f. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116).
 2. Statut szkoły.

 

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Nauczyciel obowiązany jest w ramach czasu pracy realizować inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.
 2. Celem realizacji zadań wskazanych w ust. 1. nauczyciel zobowiązany jest do dostępności w szkole dla wychowanków oraz rodziców wychowanków w zależności od wymiaru zatrudnienia:
 • 1 godziny tygodniowo – nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć;
 • 1 godzina w ciągu dwóch tygodni – nauczyciele zatrudnieni w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, zgodnie z planem dostępności.
 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 • dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola;
 • nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, nauczycieli-wychowawców i innych pracowników pedagogicznych przedszkola;
 • ilekroć mowa o przedszkolu – należy rozumieć Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu.

 

2. Plan dostępności

 

 1. Do 2 września każdego roku szkolnego, każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi propozycję terminu, kiedy może zapewnić 60-minutową dostępność w przedszkolu.
 2. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba ustala plan dostępności, o którym mowa w ust. 2, poszczególnych nauczycieli, biorąc pod uwagę wymiar zatrudnienia nauczyciela, propozycję nauczyciela, o której mowa w ust. 2 oraz dostępność sal.
 3. Plan dostępności, o którym mowa w ust. 2, ustalany jest do 5 września każdego roku i obejmuje imię i nazwisko nauczyciela, grupę, dzień tygodnia i godziny dostępności oraz salę.
 4. Zmian w planie dostępności dokonuje dyrektor lub upoważniona przez niego osoba na wniosek nauczyciela lub w związku ze zmianą organizacji pracy przedszkola, zawsze z uwzględnieniem możliwości dostępności każdego nauczyciela.
 5. Dostępność obowiązuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.
 6. Plan dostępności nauczycieli udostępniany jest poprzez stronę internetową rodzicom wychowanków.

 

3. Obowiązki nauczyciela

 

 1. Nauczyciel w trakcie godziny dostępności, o której mowa w § 2 ust. 1, odpowiednio do potrzeb:
 • prowadzi konsultacje dla wychowanków;
 • prowadzi konsultacje dla rodziców.
 1. Wychowawca grupy zobowiązany jest poinformować rodziców wychowanków o planie dostępności nauczycieli i miejscu jego zamieszczenia na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu z rodzicami i o konieczności umawiania się przez rodziców na konsultacje w danym dniu poprzez informację ustną lub telefonicznie (sms, Whatsapp).
 2. Nauczyciel zobowiązany jest odpowiedzieć na zapytanie rodzica odnośnie terminu konsultacji niezwłocznie po odczytaniu wiadomości.
 3. W trakcie konsultacji dla wychowanków nauczyciel odpowiednio do potrzeb może:
 • przygotowywać wychowanków do konkursów;
 • wspomagać wychowanków mających trudności w uczeniu się;
 • wspierać wychowanków w uzupełnianiu materiału dydaktycznego w związku z długotrwałą nieobecnością wynikająca z choroby lub innych przyczyn;
 1. W trakcie konsultacji dla rodziców nauczyciel odpowiednio do potrzeb może:
 • omówić z rodzicem problemy wynikające z pobytu dziecka w przedszkolu;
 • udzielić rodzicom wsparcia w wychowaniu i podjąć wspólne kroki w celu jednolitego oddziaływania na dziecko;
 • udzielić rodzicowi wsparcia w różnych obszarach, jeżeli pozwalają na to kwalifikacje nauczyciela.
 1. W przypadku braku możliwości zapewnienie swojej dostępności zgodnie z planem dostępności, nauczyciel zobowiązany jest zgłosić ten fakt dyrektorowi lub osobie go zastępującej i zapewnić dostępność w innym uzgodnionym z dyrektorem terminie. Nauczyciel sam informuje umówionych na konsultacje rodziców o swojej nieobecności i proponuje inny termin odbycia konsultacji.
 2. Nauczyciel obowiązany jest dokumentować swoją, wychowanków oraz rodziców obecność na konsultacjach poprzez karty kontaktów z rodzicami.
 3. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić swoją dostępność także w okresie zawieszenia zajęć zgodnie z art. 125a ustawy Prawo oświatowe i realizować konsultacje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wskazanych w statucie przedszkola.
 4. W trakcie swojej dostępności nauczyciel zobowiązany jest do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

4. Postanowienia końcowe

 

 1. Niezgłoszona i nieusprawiedliwiona nieobecność nauczyciela w przedszkolu w trakcie obowiązkowej dostępności jest naruszeniem przepisów BHP i dyscypliny pracy.
 2. W nieuregulowanych powyższym regulaminem sprawach o rozstrzygnięciach decyduje dyrektor placówki.
 3. Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

 

 

 

Godziny dostępności nauczycieli MPP 1

Wrzesień 2022

 

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Dzień tygodnia

Godzina

Grupa

1.

Bachmatiuk Iwona

wtorek

15.00-16.00

VI

2.

Bender Alicja

poniedziałek

10:30-11:30

I

3.

Gach Beata

wtorek

15:00-16:00

IV

4.

Hasiak Małgorzata

wtorek

10:00-11:00

VI

5.

Kiepura Maria

czwartek

11:30-12:30

III

6.

Kopeć Lucyna

poniedziałek

15:00-16:00

I

7.

Matyjewicz Wioletta

czwartek

16:00-17:00

V

8.

Piecha Renata

czwartek

16:00-17:00

III

9.

Szczepaniak Anna

środa

13:00-14:00

V

10.

Szylkiewicz Ewa

czwartek

15:00-16:00

II/IV

11.

Taranek Aneta

wtorek

13:00-14:00

VI

12.

Tur Agata

piątek

12:30-13:30

V

13.

Wojtyra Brygida

środa

12:15-13:15

II

 
 
 

Godziny dostępności nauczycieli MPP 1

Październik 2022

 

L.p.

Imię i nazwisko

Dzień tygodnia

Godzina

Grupa

1.

Bachmatiuk Iwona

środa

9.00-10.00

VI

2.

Bender Alicja

poniedziałek

10:30-11:30

I

3.

Gach Beata

czwartek

15:00-16:00

IV

4.

Hasiak Małgorzata

poniedziałek

15:00-16:00

VI

5.

Kiepura Maria

środa

16:00-17:00

III

6.

Kopeć Lucyna

poniedziałek

15:00-16:00

I

7.

Matyjewicz Wioletta

poniedziałek

11:00-12:00

V

8.

Piecha Renata

poniedziałek

11:00-12:00

III

9.

Szczepaniak Anna

środa

13:00-14:00

V

10.

Szylkiewicz Ewa

czwartek

12:30-13:30

II/IV

11.

Taranek Aneta

wtorek

13:00-14:00

VI

12.

Tur Agata

środa

16:00-17:00

V

13.

Wojtyra Brygida

wtorek

15:30-16:30

II

 

SZANOWNI RODZICE

 

ZMIANA   STAWKI    ŻYWIENIOWEJ !

 

 
 
      Dyrektor Miejskiego Przedszkolnego Publicznego nr 1 w  Bolesławcu informuje, że ze względu na wzrost cen artykułów spożywczych i rozstrzygnięcie przetargu  na catering jesteśmy zmuszeni podnieść ceny posiłków (stawki żywieniowej).
 
       Koszt żywienia dzieci ustalony został na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych ujętych w formularzach cenowych biorących udział w postępowaniu przetargowym na dostawę żywności do miejskich przedszkoli publicznych  w Bolesławcu  w 2022 r., z uwzględnieniem norm żywieniowych IŻŻ dla dzieci w wieku przedszkolnym .
 
       Po zmianie opłata jednostkowa za poszczególne posiłki obejmująca zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków wyniesie: 9,00 zł.
 
Cena  I śniadania  -  2 zł
 
Cena  II śniadania  -  2 zł
 
Cena  obiadu -  5 zł.
 
 
 
 
 
      Zaczęła się kolejna edycja konkursu "Na baterie też jest sposób". Dziękujemy za zaangażowanie w poprzedniej turze, dzięki czemu udało nam się wygrać 500 zł. Wygraną przeznaczyliśmy na nowy radioodtwarzacz do najmłodszej grupy. Zachęcamy do dalszego zaangażowania!