59-700 Boleslawiec

Tel: (075) 612 13 01

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 

Szanowni Rodzice,

        informujemy, że wznowienie sprawowania opieki przedszkolnej Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu nastąpi 25. maja 2020r. Placówka będzie dostępna w godzinach funkcjonowania przedszkola od 6.00 do 16.00, ale w rygorze zaostrzonych wymogów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej musimy znacząco ograniczyć liczbę dostepnych miejsc. Pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki będą miały:

 • dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19;
 • dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;

W celu zagwarantowania miejsc dla ww. dzieci, prosimy rodziców spełniających opisane wyżej kryteria o składanie deklaracji dotyczącej korzystania z opieki w czasie epidemii Covid-19. Druk zostanie Państwu przekazany pocztą e-mail, po wcześniejszym przekazaniu informacji wychowawcy dziecka. Podpisany i wypełniony druk należy dostarczyć do placówki najpóźniej do 20. maja 2020r., do godziny 13. Pozostałe miejsca będą udostępnianie według kolejności zgłoszeń.

Z uwagi na rosnącą w Polsce ilość zakażeń Covid-19 apelujemy, aby z opieki przedszkolnej korzystali tylko Ci rodzice, dla których jest ona koniecznością.

Kontakt do placówki:

tel. (075) 612 13 01

e-mail: mpp1.boleslawiec@op.pl

 

 

Z poważaniem,

Mariola Bakalarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

 z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu

w czasie pandemii koronawirusa

 

Cel główny:

Wprowadzenie  procedur dotyczących bezpieczeństwa  dzieci   w  Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1  w Bolesławcu znajduje swoje uzasadnienie w trosce   o  zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki. 

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS podczas przyprowadzania oraz odbierania dzieci z placówki należy stosować się do następujących zasad:

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni. Podczas drogi do i z placówki rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust.
 2. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zabrania środków indywidualnej ochrony dziecka ze sobą.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni osobiście powierzają dziecko nauczycielowi/pomocy nauczyciela przed drzwiami do placówki.
 4. Przed drzwiami do budynku znajdować się może tylko rodzic/ rodzice/ opiekun prawny jednego dziecka, ewentualnie rodzeństwo uczęszczającego do tej samej placówki. Pozostali rodzice czekają na zewnątrz                     z zachowaniem dystansu  – 2 metrów.
 5. Przy wejściu do placówki  rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani   do nieściągania maseczek/ przyłbic ochronnych.
 6. Rodzice mają na uwadze, że proces przyprowadzenia dziecka do przedszkola znacznie się wydłuży, dlatego powinni rozważyć, by pojawić się z zaplanowanym znacznym zapasem czasu, by uniknąć nerwowych sytuacji w czasie czekania na swoją kolej.
 7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 8. Jeżeli  dziecko ma symptomy alergiczne,  rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie lekarskie o alergii dziecka.
 9. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w placówce, pracownik przedszkola zauważy niepokojące oznaki chorobowe u dziecka, informuje telefonicznie rodzica/opiekuna prawnego, który jest zobowiązany w ciągu godziny        od powiadomienia odebrać dziecko z przedszkola. Dziecko do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego pozostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu.
 10. Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany powiadomić placówkę o diagnozie lekarskiej dziecka.
 11. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do podania nauczycielowi aktualnego numeru telefonu, pod którym będzie z nim kontakt lub sposobu innej, szybkiej komunikacji oraz stałego kontrolowana połączeń podczas pobytu dziecka w przedszkolu.
 12. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 14. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki żadnych przedmiotów lub zabawek, w tym także napojów i jedzenia. 
 15. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 16. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/ opiekunowie prawni może nastąpić tylko w  przypadku pisemnego upoważnienia rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka. Sytuacje te należy wcześniej zgłosić nauczycielowi. Ogranicza się liczbę osób z zewnątrz.
 17. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną  telefonicznie.
 18. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym.
 19. W czasie odbioru dziecka, rodzic/opiekun prawny zgłasza nauczycielowi/pomocy nauczyciela swoje przybycie i czeka na dziecko przed drzwiami placówki.
 20. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszej procedury. Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice/opiekunowie prawni.

 

Podstawa prawna:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej   i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Dz. U z 2017, poz.356

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

                                                                           Dyrektor  Mariola Bakalarz

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy serdecznie:-)

         w związku z wieloma Państwa zapytaniami, informujemy, że jeśli  nasza placówka zostanie otwarta w drugiej połowie maja, nie oznacza to obowiązku przyprowadzania dziecka do przedszkola. Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, otwarcie przedszkoli ma pomóc pracownikom ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownikom handlu wrócić do pracy. Osoby, które mogą zapewnić  opiekę dzieciom w domu, proszone są, by pozostawić dzieci w domach. 

Rodziców, którzy potwierdzili  potrzebę skorzystania z usług naszej placówki, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MZ, MEN-u oraz GIS-u: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkolihttps://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli.

Prosimy także o śledzenie informacji zamieszczonych na stronie przedszkola. Niedługo zamieścimy szczegółowe procedury związane z pobytem dzieci w placówce w sytuacji pandemii.

 

 

 

Najnowsza informacja w sprawie otwarcia przedszkoli publicznych w naszym mieście:

 

"Przedszkola i żłobki mogą wznowić funkcjonowanie. W Bolesławcu w drugiej połowie maja
Decyzja dotycząca ponownego otwarcia miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu zapadła na spotkaniu z dyrektorkami placówek.
Wstępna proponowana data wznowienia działalności miejskich przedszkoli publicznych i grup żłobkowych w Bolesławcu zaplanowana na 11 maja nie znalazła akceptacji dyrekcji placówek miejskich. Aktualnie, w miejskich placówkach niecałe 25 proc. rodziców zadeklarowało powrót dziecka do przedszkola.
Realny termin otwarcia miejskich przedszkoli publicznych zaplanowano na drugą połowę maja, po spełnieniu wytycznych przeciwepidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Prezydent Bolesławca i dyrekcje przedszkoli zwrócą się również do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu o indywidualne zalecenia dla poszczególnych placówek, uwzględniające specyfikę obiektów miejskich."

Informacja  dostępna:  https://www.facebook.com/prezydent.piotr.roman/posts/2630978853814159 

 

 

 

 

nauczanie domowe

 źródło fotografii: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblog.minsterbank.com%2Ffinancial-benefits-and-drawbacks-of-homeschooling%2F&psig=AOvVaw0OszoEkwOmnMWjx9t-cj-5&ust=1588163835435000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCJD6gpOUi-kCFQAAAAAdAAAAABAF

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

informujemy, że  do 24 maja br. przedłużona została

przerwa w nauczaniu stacjonarnym

w jednostkach systemu oświaty.

 

 

 

 

 

 

 

Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dorosłych i dzieci na telefon w Bolesławcu

 

Powiat Bolesławiecki Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu uruchomił linie telefoniczne z poradami psychiatrycznymi, psychologicznymi oraz psychoterapeutycznymi.

Ogłoszenie przez WHO stanu pandemii skutkuje nagłym wzrostem lęku. Poziom lęku może się zmieniać w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Praca ze skutkiem lęku leży w zakresie naszych zawodowych kompetencji.

Ograniczenie epidemiologiczne szybko powoduje wzrost frustracji, a w konsekwencji zarówno reakcje depresyjne jak i agresywne. Praca z depresją i agresją leży również w zakresie naszych zawodowych kompetencji.

Zespół udziela także bezpłatnego psychologicznego wsparcia osobom pracującym w obszarze walki z pandemią. Pomoc i wsparcie dla wszystkich, którzy jej potrzebują.

Porady psychologiczne i porady psychiatryczne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

 • Telefon: 571 306 436

Porady psychologiczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00

 • Telefon: 600 369 237 lub 601 266 265 lub 607 285 907

Porady psychoterapeutyczne tylko we wtorek w godzinach 14:00-19:00

 • Telefon: 600 369 237 lub 601 266 265 lub 607 285 907

Prosimy o przygotowanie danych osobowych i aktualnego miejsca pobytu.

W razie potrzeby możliwość konsultacji za pomocą aplikacji WhatsApp.

Pomoc dla dzieci i młodzieży

1 kwietnia 2020 w na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu rozpoczął działalność Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci MłodzieżyPoradnia Psychologiczna dla dzieci i Młodzieży, w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.

Psychologowie i psychoterapeuci Ośrodka oferują:

 • pełną diagnostykę psychologiczną
 • psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną
 • wsparcie psychologiczne i środowiskowe.

Telefon do rejestracji w godzinach 8:00-15:00:     571 306 436

Dzieci nie mogą samodzielnie się rejestrować, bo są niepełnoletnie.

W związku ze stanem epidemiologicznym szpital oferuje wyłącznie wsparcie telefoniczne.

Strona: szpitalpsychiatryczny.pl/tu-uzyskasz-pomoc-w-trakcie-pandemii-koronawirusa

 

 

 

 

 

 

informacja dla rodziców 

 

 

 

 

 

 

telefony zaufania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacja dla rodziców

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z zarządzeniem MEN, a także na prośbę niektórych z Was, utworzyłyśmy konta mailowe dla poszczególnych grup. Można poprzez nie komunikować się z nami w razie jakichkolwiek pytań i problemów.  

Grupa I - grupa pani Wioli: grupa1mpp1@gmail.com

Grupa II - grupa pani Berci i Reni: grupa2mpp1@gmail.com

Grupa III - grupa pani Brydzi i Ali: grupa3mpp1@gmail.com

Grupa IV - grupa pani Iwonki i Anetki: grupa4mpp1@gmail.com

Grupa V - grupa pani Ewy i Beatki: grupa5mpp1@gmail.com

 

Zachęcamy także do odwiedzania strony:  https://www.facebook.com/mpp1boleslawiec/ 

Zamieszczamy na niej wszelkie dodatkowe inspiracje do pracy z dziećmi. Nie trzeba mieć konta na facebooku, żeby obserwować zamieszczane posty. Można także publikować swoje, by być w bliższym kontakcie :-)

Wszelkie informacje, które dostępne są lub będą przez powyższe media mają służyć tylko inspiracji i zachęcie. Nie zadajemy zadań, a jedynie podsyłamy pomysły, by wspomóc tych z Państwa, którzy bedą tego potrzebować  :-) 

Pozdrawiamy serdecznie nasze Bąble -

panie Wiola, Bercia, Renia, Brydzia, Ala, Iwonka, Anetka, Ewa i Beatka,

a także panie: Ela, Agnieszka, Ewa, Ala i Agnieszka.

 

 

 

 

 

Uwaga!

MOPS uruchamia profesjonalną pomoc psychologiczną od 18 marca,

w godzinach od  13:00 do 15:00, w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Pomoc będzie udzielana przez telefon, pod numerem 607872517.

 

 

 

 

 

  

 

Szanowni Państwo, 

 

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12. do 25. marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne, nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  

 

Jednocześnie apelujemy do Państwa o bieżące sprawdzanie komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

www.kuratorium.wroclaw.pl 

www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach