59-700 Boleslawiec

ul. Jana Pawła II 50 d

Tel: (075) 612 13 01

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

Witamy

w naszym

przedszkolu

 

 

 

pożegnanie przedszkola

(opis obrazka na pożegnanie starszaków: na obrazku znajdują się dwie postaci dzieci na białym tle - chłopiec i dziewczynka. Ubrani są w czapki absolwentów - czarne z kwadratowym zakończeniem oraz zielonym chwostem. W ręku trzymają świadectwa.)

 

 

Absolwencie nasz drogi, kochany,

dziś przedszkola opuszczasz bramy,

z odwagą i nadzieją wyruszaj w świat,

w sercu zachowując pamięć przedszkolnych lat.

Nie tylko z książek płynie dobra nauka,

z serca uczyć się - to jest wielka sztuka.

Nigdy nie zbaczaj ze swojej drogi,

którą wybrałaś w wędrówce życia,

choćby ciernie raniły Ci nogi,

a cel wydawał się nie do zdobycia!

 

Wszystkiego najlepszego na kolejnym etapie edukacji życzą panie:

Ewa, Beatka, Agnieszka, Iwonka, Anetka, Ala

oraz pani dyrektor, Mariola Bakalarz

 

 

 

 

życzenia

 

(obrazek z życzeniami dla dzieci i rodziców:  Szanowni Rodzice i Uczniowie, dobiega końca kolejny rok wytężonej nauki i pracy. Był to czas wyjątkowy, wymagający inicjatywy. i współpracy bardziej zażyłej niz zazwyczaj. Dzięki Państwa zaangażowaniu i pomocu udało się zrealizować projekty i działania, za które chcemy serdecznie podziękować. Życzymy, by okres wakacyjny przebiegał w formie radosnego, spokojnego i bezpiecznego wypoczynku oraz umożliwił nabranie sił do podejmowania kolejnych wyzwań w nadchodzącym roku szkolnym.
Dyrektor MPP nr 1, Mariola Bakalarz, wraz z całym gronem pedagogicznym
26.06.2020r.)

 

 

 

 

 

 

 Basia

 

 

(opis obrazka z gratulacjami dla Basi: Gratulujemy Basi Świerzko kolejnego sukcesu! Basia wzięła udział w konkursie na projekt maskotki - przytulanki pt. „Potworny Przytulacz”. Spośród 218 nadesłanych propozycji pracownicy Instytutu Dizajnu oraz Muzeum Zabawek i Zabawy
w Kielcach wybrali 20 projektów. Następnie jury dziecięce wybrało z nich najlepsze prace. Basia uzyskała I miejsce ex aequo z dwoma uczestniczkami konkursu. Gratulujemy Basi i jej rodzicompomysłu na kreatywne spedzanie wolnego czasu!)

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice,

        informujemy, że wznowienie sprawowania opieki przedszkolnej Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu nastąpi 25. maja 2020r. Placówka będzie dostępna w godzinach funkcjonowania przedszkola od 6.00 do 16.00, ale w rygorze zaostrzonych wymogów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej musimy znacząco ograniczyć liczbę dostepnych miejsc. Pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki będą miały:

 • dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19;
 • dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;

W celu zagwarantowania miejsc dla ww. dzieci, prosimy rodziców spełniających opisane wyżej kryteria o składanie deklaracji dotyczącej korzystania z opieki w czasie epidemii Covid-19. Druk zostanie Państwu przekazany pocztą e-mail, po wcześniejszym przekazaniu informacji wychowawcy dziecka. Podpisany i wypełniony druk należy dostarczyć do placówki najpóźniej do 20. maja 2020r., do godziny 13. Pozostałe miejsca będą udostępnianie według kolejności zgłoszeń.

Z uwagi na rosnącą w Polsce ilość zakażeń Covid-19 apelujemy, aby z opieki przedszkolnej korzystali tylko Ci rodzice, dla których jest ona koniecznością.

Kontakt do placówki:

tel. (075) 612 13 01

e-mail: mpp1.boleslawiec@op.pl

 

 

Z poważaniem,

Mariola Bakalarz

 

 

 

 

 

  

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

 z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu

w czasie pandemii koronawirusa

 

Cel główny:

Wprowadzenie  procedur dotyczących bezpieczeństwa  dzieci   w  Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1  w Bolesławcu znajduje swoje uzasadnienie w trosce   o  zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki. 

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS podczas przyprowadzania oraz odbierania dzieci z placówki należy stosować się do następujących zasad:

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni. Podczas drogi do i z placówki rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust.
 2. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zabrania środków indywidualnej ochrony dziecka ze sobą.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni osobiście powierzają dziecko nauczycielowi/pomocy nauczyciela przed drzwiami do placówki.
 4. Przed drzwiami do budynku znajdować się może tylko rodzic/ rodzice/ opiekun prawny jednego dziecka, ewentualnie rodzeństwo uczęszczającego do tej samej placówki. Pozostali rodzice czekają na zewnątrz                     z zachowaniem dystansu  – 2 metrów.
 5. Przy wejściu do placówki  rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani   do nieściągania maseczek/ przyłbic ochronnych.
 6. Rodzice mają na uwadze, że proces przyprowadzenia dziecka do przedszkola znacznie się wydłuży, dlatego powinni rozważyć, by pojawić się z zaplanowanym znacznym zapasem czasu, by uniknąć nerwowych sytuacji w czasie czekania na swoją kolej.
 7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 8. Jeżeli  dziecko ma symptomy alergiczne,  rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie lekarskie o alergii dziecka.
 9. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w placówce, pracownik przedszkola zauważy niepokojące oznaki chorobowe u dziecka, informuje telefonicznie rodzica/opiekuna prawnego, który jest zobowiązany w ciągu godziny        od powiadomienia odebrać dziecko z przedszkola. Dziecko do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego pozostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu.
 10. Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany powiadomić placówkę o diagnozie lekarskiej dziecka.
 11. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do podania nauczycielowi aktualnego numeru telefonu, pod którym będzie z nim kontakt lub sposobu innej, szybkiej komunikacji oraz stałego kontrolowana połączeń podczas pobytu dziecka w przedszkolu.
 12. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 14. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki żadnych przedmiotów lub zabawek, w tym także napojów i jedzenia. 
 15. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 16. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/ opiekunowie prawni może nastąpić tylko w  przypadku pisemnego upoważnienia rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka. Sytuacje te należy wcześniej zgłosić nauczycielowi. Ogranicza się liczbę osób z zewnątrz.
 17. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną  telefonicznie.
 18. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym.
 19. W czasie odbioru dziecka, rodzic/opiekun prawny zgłasza nauczycielowi/pomocy nauczyciela swoje przybycie i czeka na dziecko przed drzwiami placówki.
 20. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszej procedury. Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice/opiekunowie prawni.

Podstawa prawna:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej   i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Dz. U z 2017, poz.356

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

                                                                           Dyrektor  Mariola Bakalarz

 

 

 

 

 

Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dorosłych i dzieci na telefon w Bolesławcu

 

Powiat Bolesławiecki Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu uruchomił linie telefoniczne z poradami psychiatrycznymi, psychologicznymi oraz psychoterapeutycznymi.

Ogłoszenie przez WHO stanu pandemii skutkuje nagłym wzrostem lęku. Poziom lęku może się zmieniać w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Praca ze skutkiem lęku leży w zakresie naszych zawodowych kompetencji.

Ograniczenie epidemiologiczne szybko powoduje wzrost frustracji, a w konsekwencji zarówno reakcje depresyjne jak i agresywne. Praca z depresją i agresją leży również w zakresie naszych zawodowych kompetencji.

Zespół udziela także bezpłatnego psychologicznego wsparcia osobom pracującym w obszarze walki z pandemią. Pomoc i wsparcie dla wszystkich, którzy jej potrzebują.

Porady psychologiczne i porady psychiatryczne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

 • Telefon: 571 306 436

Porady psychologiczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00

 • Telefon: 600 369 237 lub 601 266 265 lub 607 285 907

Porady psychoterapeutyczne tylko we wtorek w godzinach 14:00-19:00

 • Telefon: 600 369 237 lub 601 266 265 lub 607 285 907

Prosimy o przygotowanie danych osobowych i aktualnego miejsca pobytu.

W razie potrzeby możliwość konsultacji za pomocą aplikacji WhatsApp.

Pomoc dla dzieci i młodzieży

1 kwietnia 2020 w na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu rozpoczął działalność Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci Młodzieży – Poradnia Psychologiczna dla dzieci i Młodzieży, w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.

Psychologowie i psychoterapeuci Ośrodka oferują:

 • pełną diagnostykę psychologiczną
 • psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną
 • wsparcie psychologiczne i środowiskowe.

Telefon do rejestracji w godzinach 8:00-15:00:     571 306 436

Dzieci nie mogą samodzielnie się rejestrować, bo są niepełnoletnie.

W związku ze stanem epidemiologicznym szpital oferuje wyłącznie wsparcie telefoniczne.

Strona: szpitalpsychiatryczny.pl/tu-uzyskasz-pomoc-w-trakcie-pandemii-koronawirusa

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z zarządzeniem MEN, a także na prośbę niektórych z Was, utworzyłyśmy konta mailowe dla poszczególnych grup. Można poprzez nie komunikować się z nami w razie jakichkolwiek pytań i problemów.  

Grupa I - grupa pani Wioli: grupa1mpp1@gmail.com

Grupa II - grupa pani Berci i Reni: grupa2mpp1@gmail.com

Grupa III - grupa pani Brydzi i Ali: grupa3mpp1@gmail.com

Grupa IV - grupa pani Iwonki i Anetki: grupa4mpp1@gmail.com

Grupa V - grupa pani Ewy i Beatki: grupa5mpp1@gmail.com

 

Zachęcamy także do odwiedzania strony:  https://www.facebook.com/mpp1boleslawiec/ 

Zamieszczamy na niej wszelkie dodatkowe inspiracje do pracy z dziećmi. Nie trzeba mieć konta na facebooku, żeby obserwować zamieszczane posty. Można także publikować swoje, by być w bliższym kontakcie :-)

Wszelkie informacje, które dostępne są lub będą przez powyższe media mają służyć tylko inspiracji i zachęcie. Nie zadajemy zadań, a jedynie podsyłamy pomysły, by wspomóc tych z Państwa, którzy bedą tego potrzebować  :-) 

Pozdrawiamy serdecznie nasze Bąble -

panie Wiola, Bercia, Renia, Brydzia, Ala, Iwonka, Anetka, Ewa i Beatka,

a także panie: Ela, Agnieszka, Ewa, Ala i Agnieszka.

 

 

 

 

 

Uwaga!

MOPS uruchamia profesjonalną pomoc psychologiczną od 18 marca,

w godzinach od  13:00 do 15:00, w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Pomoc będzie udzielana przez telefon, pod numerem 607872517.